Schadevergoeding bij letselschade

In het kort

 • Als iemand anders aansprakelijk is voor uw letselschade heeft u recht op een schadevergoeding. Schadevergoeding bestaat uit een vergoeding voor materiële schade en immateriële schade. De hoogte van de vergoeding wordt berekend aan de hand van verschillende schadeposten.
 • Belangrijk is dat u de tegenpartij eerst aansprakelijk stelt. Na het aanvaarden van de aansprakelijkheid kan er met de verzekering van de tegenpartij een letselschadevergoeding overeen worden gekomen.
 • De schadevergoeding wordt berekend aan de hand van schadeposten zoals medische kosten, verlies aan inkomen en kosten van huishoudelijke hulp. Ook kunt u smartengeld eisen voor het geleden leed en de emotionele schade.
 • Het berekenen van de hoogte van schadevergoeding kan complex zijn. Onze ervaren letselschadejuristen helpen u graag te krijgen waar u recht op heeft. Indien het proces lang duurt kan onze jurist ook een voorschot regelen op de schadevergoeding zodat u bepaalde kosten alvast kunt dekken.
 • Wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische hulp bij het claimen van uw schadevergoeding? Doe dan geheel vrijblijvend de letselschadetest of neem contact met ons op.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Schadevergoeding bij letselschade: heeft u hier altijd recht op? En krijgt u dan al uw schade vergoed, inclusief uw letselschade en smartengeld? Dit zijn allemaal vragen die door uw hoofd spelen als u letselschade oploopt door een ongeval. U krijgt te maken met allemaal extra kosten waarop u niet had gerekend. 

Is iemand anders aansprakelijk te stellen voor uw ongeval, dan heeft u recht op schadevergoeding. Kortweg gezegd heeft u recht op letselschadevergoeding als iemand u letselschade heeft toegebracht. Hij of zij dient dan de geleden en toekomstige schade te vergoeden, zowel materieel als immaterieel.


UITGELICHT

Hoeveel schadevergoeding bij letselschade?

Dit hangt af van allerlei factoren zoals de ernst van het letsel dat u heeft opgelopen en of u daarvan weer helemaal kunt herstellen. De schadeposten die meetellen bij de berekening van letselschade zijn bovendien heel verschillend: 

 • Materiële kosten zijn meestal wel redelijk gemakkelijk te berekenen en vaak ook nog wel te overzien. Denkt u hierbij aan schade aan uw auto of kleding
 • Anders wordt het als we kijken naar de kosten van het letsel zelf, deze zijn meestal moeilijker te overzien en in te schatten. U moet bovendien wel kunnen aantonen dat al deze kosten in verband staan met uw letsel en hiervan herstel hiervan. Daarnaast dienen de kosten ook noodzakelijk te zijn.

Hoeveel schadevergoeding u kunt vragen na een ongeval is dus vooral afhankelijk van de ernst van het letsel. B&O Letselschade geeft u een aantal voorbeelden van uitgekeerde letselschade bedragen naar aanleiding van een aantal van door ons afgeronde letselschadezaken.

In principe komt het bijna nooit voor dat u belasting moet betalen over uw letselschadevergoeding. Er zijn echter wel wat uitzonderingen. Ook hierover kan B&O Letselschade meer duidelijkheid geven en u hierbij helpen.


Heb ik recht op schadevergoeding?

In de Nederlandse wet is geregeld dat als iemand u letselschade toebrengt, u recht heeft op schadevergoeding. Degene die verantwoordelijk is, dient de geleden en de nog te lijden schade te vergoeden.

Eigenlijk kunt u schadevergoedingen claimen bij alle soorten ongevallen. Zodra u letselschade oploopt en een ander is hiervoor verantwoordelijk kunt hem of haar aansprakelijk stellen en schadevergoeding claimen. Enkele voorbeelden zijn:

Hoe krijg je een schadevergoeding?

Het claimen van een letselschadevergoeding is niet gemakkelijk. Allereerst moet u de wederpartij aansprakelijk stellen. Als de wederpartij geen aansprakelijkheid erkent, kan er een forse discussie volgen. Daarom is het inschakelen van een letselschade jurist bij een ongeval met letselschade beslist geen overbodige luxe. 

Hoeveel schadevergoeding bij letsel u kunt claimen is onder andere afhankelijk van de kosten en gederfde inkomsten waarmee u te maken heeft gekregen. Alle door uw letsel veroorzaakte schade komt in principe voor vergoeding in aanmerking. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk een schadeclaim in te dienen als de tegenpartij niet meer te achterhalen is.


Heeft u letselschade opgelopen door toedoen van een ander? Dan helpt B&O Letselschade u gratis met het claimen van uw letselschade. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!


Letselschade bedragen die aan u als schadevergoeding worden uitgekeerd, kunnen uit onder andere de volgende schadeposten bestaan:

 • Medische kosten
 • Extra reiskosten
 • Verlies aan inkomen
 • Verlies aan zelfredzaamheid
 • Schade aan persoonlijke bezittingen
 • Studievertraging
 • Telefoonkosten
 • Economische kwetsbaarheid

Bent u benieuwd naar voorbeelden van letselschadebedragen die zijn uitgekeerd als schadevergoeding aan een slachtoffer van letselschade? U leest het op de pagina Voorbeelden letselschade bedragen.

Hoeveel schadevergoeding kan ik vragen?

De hoogte van het bedrag aan letselschadevergoeding waar u recht op heeft, is geheel afhankelijk van het ongeval en uw persoonlijke omstandigheden. Een letselschade jurist kan hier voorafgaand aan de letselschadeprocedure een goede inschatting van maken. Hierbij houdt de jurist rekening met welke letselschade u kunt vorderen, bijvoorbeeld:

 • Inkomstenderving: compensatie voor gemiste inkomsten doordat u tijdelijk of permanent niet meer kunt werken
 • Medische kosten: medische behandeling, revalidatie, medicijnen, kosten voor medische hulpmiddelen als een rolstoel of krukken, etc.
 • Reiskosten voor bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek 
 • Re-integratiekosten: kosten die gemaakt worden zodat u weer kunt werken
 • Kosten van hulp in en om uw huis, als u vanwege het letsel niet in staat bent zelf uw huishouden te runnen of om te klussen
 • Schade aan uw persoonlijke bezittingen, zoals auto, fiets, kleding, enzovoort
 • Smartengeld: dit is een financiële tegemoetkoming voor de geleden immateriële schade. Het is in principe een vergoeding voor het geleden leed en de emotionele schade
 • Wettelijke rente: vaak worden schadevergoedingen pas na een aantal jaren betaald. Over de tussenliggende periode heeft u recht op rente over het bedrag dat u aan schadevergoeding ontvangt indien de tegenpartij geen voorschotten betaald heeft

Welke kosten worden niet meegenomen in letselschadevergoedingen?

Als u letselschade hebt geleden die door een verzekering worden gedekt, zoals een uitvaart-, een levens- of ongevallenverzekering, dan worden de kosten die uit deze verzekeringen worden vergoed, in mindering gebracht op de letselschadevergoeding. Ook moet het slachtoffer na een ongeval zo veel mogelijk proberen de schade te beperken (schadebeperkingsplicht). Wordt dit niet gedaan, dan hoeft de tegenpartij een deel van de letselschade niet te vergoeden. Uiteraard berekenen wij nauwkeurig voor u welke kosten voor rekening van de tegenpartij zijn, zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Schadevergoedingen na een bedrijfsongeval

U heeft recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval als u slachtoffer bent geworden van een ongeval tijdens werktijd en hierdoor schade heeft opgelopen. De hoogte van de totale letselschadevergoeding, de materiële schadevergoeding en smartengeld samen, hangen af van meerdere factoren, zoals de ernst en duur van uw letsel. Voor het claimen van de schadevergoeding voor uw letsel dient de werkgever aansprakelijk gesteld te worden.


Kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval en heeft u recht op schadevergoeding? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!


Schadevergoedingen na een verkeersongeval

Er is sprake van letselschade indien u door toedoen van een ander lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen. Om uw letselschade te compenseren na een verkeersongeval zal de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval u schadevergoeding moeten betalen. 

Schadevergoeding bij letsel berekenen is niet eenvoudig, er dient rekening te worden gehouden met verschillende schadecomponenten. Deze zijn grofweg in te delen in de categorieën materiële letselschade en immateriële letselschade. 

Hoeveel smartengeld als letselschadevergoeding?

Immateriële schade wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd. Onder immateriële letselschade vallen de pijn na het ongeval, psychische moeilijkheden na een ongeluk of het verdriet om het wegvallen van uw werk of sociale contacten. Voor de een is die immateriële schadepost groter dan voor een ander. Er bestaat dus geen standaard bedrag voor smartengeld, wel zijn er richtlijnen op basis van jurisprudentie.

Het eisen van schadevergoeding en smartengeld bij de verantwoordelijke partij is een emotionele en persoonlijke zaak. Het gaat immers om aspecten rondom letselschade die niet tastbaar zijn. Smartengeld kan betrekking hebben op pijn, beledigingen, psychische of geestelijke schade. In juridische taal spreekt men over gederfde levensvreugde. Om deze nare ervaringen te compenseren, kan een slachtoffer schadevergoeding in de vorm van smartengeld eisen. Het is onmogelijk om deze ‘gederfde levensvreugde’ werkelijk te vergoeden, maar het is vaak een vorm van erkenning voor het slachtoffer.

In Nederland zijn over het algemeen de uitkeringen smartengeld behoorlijk laag, zeker ten opzichte van andere landen. Toch vinden veel slachtoffers het belangrijk om smartengeld te ontvangen omdat zij dit ervaren als genoegdoening; Een compensatie voor het geleden leed, de pijn en het verdriet.

Het smartengeld kan pas aan het einde van de letselschadezaak als schadevergoeding worden geclaimd omdat dan pas duidelijk is wat het ongeval aan leed veroorzaakt heeft.

Bewijs verzamelen bij letselschade

Wanneer u schadevergoeding kunt claimen is duidelijk, maar om uw letselschade vergoed te krijgen, moet u wel bewijzen dat u door toedoen van die ander letsel opgelopen heeft. Voor het aantonen van zowel de aansprakelijkheid van de wederpartij als de hoogte van de bijbehorende schadevergoeding, dient bewijs te worden geleverd. Het is dus verstandig om zoveel mogelijk bewijzen van het ongeval te verzamelen, zoals getuigenverklaringen, een proces-verbaal en foto’s van de situatie. Ook het bezoeken van uw huisarts en u laten onderzoeken op medisch letsel behoort tot de bewijzen. Hoe meer u verzamelt, hoe sterker u staat tijdens uw letselschadezaak.

Hoe lang duurt het voor u schadevergoeding krijgt?

Het vaststellen van de aansprakelijkheid en hoogte van de geleden en nog te lijden letselschade na een ongeval is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Hoeveel tijd een letselschadezaak in beslag neemt en hoe lang het duurt voor u schadevergoeding uitbetaald krijgt, hangt ook van zoveel factoren af, dat hier geen eenduidig antwoord op te geven is. Uw letselschade jurist kan hier wel een inschatting van maken, gebaseerd op uw situatie en omstandigheden.

Juridische ondersteuning is dan ook bepaald geen overbodige luxe. Daar komt bij dat de aansprakelijke partij ook de kosten voor juridische bijstand dient te vergoeden, waardoor onze hulp voor u gratis is. 


Wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische hulp bij het claimen van uw schadevergoeding bij letselschade? Doe geheel vrijblijvend de letselschadetest van B&O Letselschade!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74