Ongeval met een hoogwerker

In het kort

 • Een ongeval met een hoogwerker kan leiden tot zeer ernstig letsel, zoals botverbrijzeling, hersenletsel, dwarslaesie en blijvende invaliditeit
 • Wie aansprakelijk is en schadevergoeding moet betalen na een ongeval met een hoogwerker is afhankelijk van de situatie
 • Als de werkgever of organisator er niet voor zorgt dat alle veiligheidsmaatregelen en instructies worden nageleefd en gebeurt er iets, dan is diegene aansprakelijk voor de letselschade
 • B&O Letselschade staat slachtoffers van een ongeval met een hoogwerker kosteloos bij indien de tegenpartij aansprakelijk is. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Wie op grote hoogte werkt, moet goed beschermd zijn. Een ongeval met een hoogwerker kan leiden tot zeer ernstig letsel, zoals botverbrijzeling, hersenletsel, dwarslaesie en blijvende invaliditeit. In sommige gevallen kan een gekantelde hoogwerker of een val uit de hoogwerkersbak zelfs de dood tot gevolg hebben. Goede bescherming en veiligheidsmaatregelen zijn dus van levensbelang om een ongeval met een hoogwerker te voorkomen.

Aansprakelijkheid ongeval hoogwerker

Wie aansprakelijk is en dus schadevergoeding moet betalen na een ongeval met een hoogwerker is afhankelijk van de situatie.

 • Als een ongeval tijdens werktijd plaatsvindt, dan is de werkgever aansprakelijk.
 • Als een ongeval tijdens een evenement plaatsvindt, dan is de organisator aansprakelijk.

Zowel de werkgever als de organisator hebben een zorgplicht en moeten zorgen voor een veilige werkplek/omgeving met veilige omstandigheden. Om ongevallen te voorkomen, dienen zij alle redelijke maatregelen te treffen. Denk hierbij aan het overhandigen van werkschoenen, valhelmen, valnetten, werkkleding en werkinstructies. Alleen als de werkgever of organisator kan aantonen dat hij/zij er alles aan heeft gedaan om een ongeval met een hoogwerker te voorkomen of wanneer er sprake is van opzet of roekeloosheid van het slachtoffer, vervalt aansprakelijkheid.

Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen

Om schade door een ongeval met een hoogwerker te voorkomen, dient de werkgever of organisator van een evenement dus voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen. Daarnaast moeten er veiligheidsvoorschriften zijn en dient men er op toe te zien of deze worden nageleefd. Enkele voorbeelden zijn:

 • Bedieners van een hoogwerker moeten een beschermhelm, veiligheidsgordel en beschermkleding dragen.
 • Er dienen vangnetten geplaatst te worden onder de hoogwerker.
 • De hoogwerker dient met de juiste bevestigingsmiddelen vastgemaakt te worden.
 • Langs openbare wegen en op openbare terreinen dient de werkzone om de hoogwerker afgeschermd te worden met de nodige signalen.
 • Er mogen geen borden, zoals reclame, geplaatst worden in of aan de bak.
 • De hoogwerker moet uit de buurt van elektriciteitskabels geplaatst worden.
 • Onbevoegden mogen de hoogwerker niet betreden. De bediener moet direct de machine stilzetten en personen wegsturen.
 • De hoogwerker dient op een stevige grond geplaatst te worden.
 • De hoogwerkerbak mag niet overbelast raken door het maximaal toelaatbare gewicht te overschrijden, bijvoorbeeld met lading of personen.
 • Expositie van de hoogwerker is alleen toegestaan als alle nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om ongewenste bewegingen (kantelen) te voorkomen en een vergunning is afgegeven.

De werkgever of organisator moet er op toezien dat alle veiligheidsmaatregelen en instructies worden nageleefd. Doet hij dit niet en gebeurt er iets, dan is hij aansprakelijk voor de letselschade en dient er schadevergoeding te worden uitgekeerd aan de slachtoffers.

Voorbeelden ongeval hoogwerker

Voorbeeld 1: bedrijfsongeval met een hoogwerker

Bij het ophangen van veiligheidsnetten valt een werknemer van een hoogwerker naar beneden. De vraag is of de werkgever wel of niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en of er sprake is van bewuste roekeloosheid van de werknemer?

Situatie

In opdracht van de werkgever moet een werknemer vangnetten ophangen, omdat dit verplicht is bij werk op grote hoogte. De werknemer plaatst en verwijdert deze netten. Tijdens de bevestiging begeeft de werknemer zich buiten de werkbak zonder gebruik te maken van enige valbescherming. Het gaat mis, want de werknemer valt tien meter naar beneden en loopt letsel op. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk en eist schadevergoeding.

Rechtszaak: werkgever aansprakelijk

Zowel de kantonrechter als het Hof achten de werkgever aansprakelijk. Zij vinden dat de werkgever er niet alles aan heeft gedaan het ongeval met de hoogwerker te voorkomen. Hij heeft zijn werknemer wel veilig laten werken, maar heeft de werksituatie ter plekke niet bekeken. De werkgever had moeten controleren of de werknemer de doorgegeven veiligheidsinstructies opvolgde. Ook is niets gebleken van roekeloosheid of opzet van de werknemer. De conclusie luidt: de werkgever is aansprakelijk voor het ongeval en moet de schadevergoeding betalen.

Voorbeeld 2: ongeval tijdens evenement

Een hoogwerker kantelt tijdens een evenement en valt in het publiek dat nietsvermoedend naar de festiviteiten staat te kijken. De vraag is of de organisator van het evenement of de bediener van de hoogwerker aansprakelijk is voor de letselschade die door het ongeval met de hoogwerker is ontstaan.

Situatie

Tijdens een jaarlijks evenement waarbij een hoogwerker wordt ingezet, gaat het gruwelijk mis. De hoogwerker gaat heen en weer en kantelt het publiek in. Vele mensen raken gewond en er overlijdt zelfs een persoon; het leed is niet te overzien.

Aansprakelijkheid

In dit soort situaties kan de organisator van het evenement aansprakelijk worden gesteld en zal deze mogelijk zowel alle letselschade als de overlijdensschade moeten vergoeden. Bij beoordeling van de aansprakelijkheid zal gekeken worden of er een vergunning is afgegeven en of er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen om een dergelijk ongeval en de ernstige gevolgen hiervan te voorkomen. Slachtoffers die schadevergoeding willen claimen na een ongeval met een hoogwerker tijdens een evenement doen er goed aan om juridische bijstand in te schakelen. B&O Letselschade staat slachtoffers kosteloos bij.

Schadevergoeding claimen

Indien de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeluk kunt u een schadevergoeding claimen voor uw geleden letselschade. Deze schadevergoeding bestaat uit verschillende schadeposten zoals medische kosten, verlies van verdienvermogen, kosten voor huishoudelijke hulp, reiskosten en smartengeld. Onze specialisten kunnen u helpen bij het exact berekenen van alle schadeposten die voor u relevant zijn. Wij adviseren u dan ook om alle door u gemaakte kosten goed bij te houden om zo goed mogelijk te berekenen wat uw geleden schade is. Daarnaast kan het lonen om zo snel mogelijk een schadeclaim in te dienen. Omdat u in sommige gevallen hoge (medische) kosten kunt hebben, kan het zijn dat u veel geld kwijt bent voor u de schadevergoeding binnen heeft. In deze gevallen kunnen wij soms al een voorschot voor u regelen zodat u (een deel van) de gemaakte en toekomstige kosten kunt dekken.

Rechtsbijstand na een ongeval met een hoogwerker

Heeft u een ongeval met een hoogwerker meegemaakt? Dan heeft u mogelijk recht op schadevergoeding. De juristen van B&O Letselschade zijn bekend met het afwikkelen van letselschade na een hoogwerkersongeval en kunnen u bijstaan. Indien de tegenpartij aansprakelijk is, is onze hulp voor u gratis.

 • Wij kennen de wetten en regels omtrent een ongeval met een hoogwerker;
 • Wij zorgen dat de tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld;
 • Wij gaan in gesprek met de tegenpartij om de schadevergoeding te claimen waar u recht op heeft.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie, of doe de letselschadecheck om te zien of u recht heeft op schadevergoeding.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74