Letselschade

In het kort

 • Letselschade bestaat uit zowel lichamelijk als psychisch letsel dat opgelopen wordt bij een ongeval
 • U kunt uw letselschade op de tegenpartij verhalen als deze juridisch aansprakelijk is. Ook dient er een causaal verband te zijn tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de letselschade
 • De tegenpartij kan juridisch iets verweten worden als hij schuld heeft aan uw letsel, bijvoorbeeld bij onrechtmatige daad, wanprestatie en risicoaansprakelijkheid
 • Wij verstrekken gratis juridisch advies en ook onze bijstand is meestal gratis: wij verhalen onze kosten op de aansprakelijke partij
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bij letselschade staat het leven van het slachtoffer volledig op zijn kop. Allereerst is daar de nasleep van het ongeval zelf, dat de nodige emotionele en psychische problemen met zich mee kan brengen. Verder is er de pijn en het ongemak van het opgelopen letsel. En niet in de laatste plaats zijn er nog de financiële consequenties van de letselschade.

Al met al zijn er heel wat zaken die op u afkomen. Om het overzicht te behouden en zo goed mogelijk met de letselschade om te gaan, treft u hieronder een stappenplan bij letselschade aan.


UITGELICHT

Met het stappenplan bij letselschade zorgen we dat u een adequate vergoeding ontvangt en dat uw letselschadezaak snel en deskundig wordt afgewikkeld:

 1. U neemt contact met ons op
 2. We geven u kosteloos en vrijblijvend advies over uw letselschade
 3. Indien gewenst komen we snel bij u thuis langs om uw letselschadezaak te bespreken
 4. We stellen de wederpartij aansprakelijk voor uw letselschade
 5. We berekenen uw letselschade en maken een schadestaat op om hiermee een schadeclaim in te dienen
 6. We vragen uw medisch dossier op bij uw behandelend artsen
 7. We claimen uw letselschade en vragen een voorschot op uw schadevergoeding zodat u de lopende kosten kunt dekken
 8. We volgen het letsel en geven u advies zolang als het nodig is
 9. De zaak wordt in overleg met u afgewikkeld

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die een slachtoffer oploopt door lichamelijk of geestelijk letsel en de beperkingen daarvan. Letselschade kan opgelopen worden in verschillende situaties. Denk aan bijvoorbeeld:

Letselschade is pas verhaalbaar als de tegenpartij juridisch aansprakelijk is. Onze specialisten kunnen voor u inschatten of dit het geval is.

Soorten letselschade

Onder letselschade wordt verstaan een kwetsuur aan lichaam of geest. Een verwonding kan uit van alles bestaan: een schram, een breuk, inwendig letsel of verbranding. Het letsel kan ook psychisch van aard zijn. 

Letselschade gaat meestal gepaard met extra kosten die moeten worden gemaakt in verband met het letsel zelf en het herstel daarvan. Ook kan het zijn dat er andere kosten uit de letselschade voortvloeien, soms vele jaren lang. De zwaarte van het opgelopen letsel zal in grote lijnen bepalen wat de kosten van de letselschade zijn en dus ook wat er door de tegenpartij aan schade vergoed moet worden. 

Om tot een juiste schadeclaim voor uw letselschade te komen maken we onderscheid tussen lichte tot matige letselschade en ernstige letselschade. Aan de hand hiervan berekenen wij uw letselschade.

Lichte tot matige letselschade

Onder lichte letselschade vallen letsels die normaliter goed genezen zonder blijvende gevolgen: lichte brandwonden, enkelvoudige botbreuken, schrammen en blauwe plekken. Als iemand anders verantwoordelijk is voor het opgelopen letsel, dan dient deze alle kosten die het letsel met zich meebrengt te vergoeden. Bij lichte letselschade kunt u daarbij bijvoorbeeld denken aan de kosten van medische hulp, voor zover deze niet door de ziektekostenverzekering worden vergoed, extra kosten van vervoer, eventueel gederfde inkomsten omdat u enige tijd niet kon werken en enige tijd huishoudelijke hulp.

Ernstige letselschade

Het berekenen van ernstiger letselschade is vaak ingewikkelder. Onder ernstige letselschade vallen bijvoorbeeld gecompliceerde botbreuken, lichte hoofdletsels, inwendig letsel, een whiplash met ernstige klachten of zelfs bijvoorbeeld een dwarslaesie. 

In dit soort gevallen kunt u waarschijnlijk langere tijd niet werken of moet u zich laten omscholen. Het kan zelfs voorkomen dat u voor 100% arbeidsongeschikt raakt. Het berekenen van een schadevergoeding is in dit soort gevallen moeilijk en ingewikkeld omdat de schade zich over vele jaren kan uitstrekken. 

Daarnaast heeft het letsel bij ernstige letselschade vaak invloed op vele facetten van het leven van het slachtoffer en brengt het hoge kosten met zich mee. Ook toekomstige kosten moeten worden meegenomen in de berekening van de letselschade, omdat deze door uw letsel nog lang zullen blijven doorlopen en vergoed moeten worden.

Welke schadeposten vallen onder letselschade?

Veel slachtoffers weten niet welke schadeposten ze kunnen claimen. Wij helpen u graag bij het samenstellen van een zo reëel mogelijke schadeclaim. Uiteraard is elke zaak uniek en zullen wij samen met u kijken naar de bijzonderheden van uw situatie.

Er zijn verschillende vormen van schade die u kunt lijden als gevolg van opgelopen letsel zoals bijvoorbeeld:

 • Financiële schade door inkomstenderving als u niet meer of slechts beperkt kunt werken. Dit wordt ook wel verlies aan inkomsten of verlies van verdienvermogen genoemd
 • Medische kosten: financiële schade door extra kosten voor bijvoorbeeld (fysio)therapeutische behandelingen
 • Ziektekosten die niet vergoed worden door de verzekeraar
 • Re-integratiekosten
 • Redelijke kosten voor uw rechtsbijstand
 • Hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning
 • Hulp in de huishouding/thuishulp
 • Reiskosten
 • Oppaskosten van kinderen

Als er iemand anders aansprakelijk is voor uw letselschade, is het belangrijk dat u de schade op hem/haar verhaalt. Zo kunt u de letselschade die u hebt opgelopen vergoed krijgen. Dit kan bijvoorbeeld de bestuurder van een auto zijn die een rood stoplicht negeerde en u aanreed. Of de eigenaar van een hond die u in uw gezicht gebeten heeft of wat te denken van een werkgever die niet voor een veilige werksituatie heeft gezorgd.

Valt smartengeld ook onder letselschade?

De meeste hierboven genoemde posten vallen onder de categorie materiële schade. Daarnaast komt ook immateriële schade voor vergoeding in aanmerking. Immateriële schade is alle letselschade die u lijdt door pijn, verdriet en verminderde levensvreugde, veroorzaakt door het ongeval. Denk hierbij aan verdriet en ongemak als gevolg van het ongeval, de verwondingen of de littekens maar bijvoorbeeld ook de psychische schade. Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Het zal van de omstandigheden van uw geval afhangen hoe hoog de smartengeld-uitkering zal zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

 • De ernst en impact van het letsel op uw persoonlijke leven
 • Uw leeftijd
 • De gevolgen voor uw werk- of thuissituatie

Heeft u letsel opgelopen en wilt u weten of uw letselschade voor vergoeding in aanmerking komt? Wij helpen u graag geheel vrijblijvend verder. Neem vandaag nog contact met ons op.


Hoeveel schadevergoeding bij letselschade?

Hoeveel schadevergoeding u kunt vragen, hangt af van allerlei factoren zoals de ernst van het letsel dat u heeft opgelopen en of u daarvan weer helemaal kunt herstellen. Alle kosten en gemiste inkomsten die voortvloeien uit het ongeluk moeten worden vergoed en daarom is het belangrijk dat u dit goed bijhoudt. Ook kleine uitgaven tellen mee! 

De schadeposten die meetellen bij de berekening van letselschade zijn heel verschillend. Het slachtoffer heeft doorgaans schade aan een voertuig zoals een auto of een fiets. De kosten van reparatie of vervanging van dit soort zaken worden meegenomen in uw letselschadevergoeding. Deze kosten zijn nog wel eenvoudig te berekenen en meestal te overzien.

Anders wordt het als we kijken naar de kosten van het letsel zelf, zoals: 

 • Medische kosten die niet worden vergoed
 • Kosten die u maakt voor vervoer
 • Een oppas voor de kinderen
 • Huishoudelijke hulp of voor hulp bij uw persoonlijke verzorging

U moet wel kunnen aantonen dat al deze kosten in verband staan met uw letsel en hiervan herstel hiervan. Daarnaast dienen de kosten ook noodzakelijk te zijn. 

Indien u niet kunt werken, korte of langere tijd, dan loopt dit ook aardig in de papieren

 • U heeft minder inkomen
 • U raakt bonussen of overwerkvergoedingen kwijt
 • U krijgt geen dertiende maand meer
 • U moet de leaseauto inleveren

Hoeveel schadevergoeding u kunt vragen na een ongeval is dus vooral afhankelijk van de ernst van het letsel. Bij licht letsel zal nauwelijks sprake zijn van inkomstenderving of kosten voor persoonlijke verzorging, waardoor ook het bedrag aan schadevergoeding niet zo hoog zal zijn.

Tegenpartij aansprakelijk voor letselschade?

U kunt uw letselschade dus op de tegenpartij verhalen als deze juridisch aansprakelijk is. Ook dient er een causaal verband te zijn tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de letselschade.

Verwijt

De tegenpartij kan juridisch iets verweten worden als hij schuld heeft aan uw letsel. Wettelijk bestaan er verschillende vormen van schuld, zoals:

 • Onrechtmatige daad: De tegenpartij handelde verwijtbaar onrechtmatig, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval. Als iemand u geen voorrang verleende, terwijl hij dit wel behoorde te doen, dan handelde hij onrechtmatig
 • Wanprestatie: Dit wordt ook wel toerekenbare tekortkoming genoemd. Dit is het geval als de tegenpartij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt. Een werkgever moet bijvoorbeeld op grond van een arbeidsovereenkomst zorgen voor een veilige werkomgeving. Doet hij dit niet en ontstond er daardoor een ongeval met letselschade, dan is er sprake van een toerekenbare tekortkoming van de werkgever
 • Risicoaansprakelijkheid: Dit is een apart geval van aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid is niet gebaseerd op schuld of verwijtbaar gedrag. Iemand kan namelijk ook door een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld:
  • Ouders zijn aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen van minderjarige kinderen
  • Een werkgever is in principe aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een werknemer
  • De bezitter van een dier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het dier

Causaal verband

Tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en het letsel dient een oorzakelijk verband te zijn. Met andere woorden: Het letsel dient het gevolg te zijn van het ongeval. Een causaal verband ontbreekt bijvoorbeeld als het letsel ook zou zijn ontstaan als het ongeval niet had plaatsgevonden. 

Het is ook mogelijk dat het slachtoffer een deel eigen schuld had in het ongeval. In dat geval bestaat er niet een volledig causaal verband tussen daad en letselschade en zal de veroorzaker ook maar een gedeelte van de letselschade dienen te vergoeden.

In principe dient het slachtoffer het causaal verband te bewijzen. In sommige gevallen wordt echter de bewijslast op grond van de wet omgekeerd: De veroorzaker dient dan te bewijzen dat het letsel niet door het ongeval is ontstaan.

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten waar u aan toe bent, doorloop dan het stappenplan hieronder.

Stappenplan bij letselschade

Om te zorgen dat u zo goed mogelijk wordt gecompenseerd voor de letselschade die u hebt opgelopen, moet de verantwoordelijke partij aansprakelijk worden gesteld. Als letselschadebureau kunnen wij u hierbij helpen en treden wij namens u op als belangenbehartiger. In de meeste gevallen kost u dit helemaal niets. Wij verstrekken gratis juridisch advies en ook onze bijstand is meestal gratis, wij verhalen onze kosten op de aansprakelijke partij.


UITGELICHT

Als u letselschade heeft opgelopen door een ongeval, bieden wij juridische bijstand om de schade te verhalen op de wederpartij:

 • Onze letselschade-experts behartigen uw belangen en zorgen ervoor dat u een zo hoog mogelijke schadevergoeding ontvangt
 • U kunt rekenen op deskundige en snelle hulp
 • U ontvangt kosteloos en vrijblijvend advies
 • In de meeste gevallen betaalt u niets voor onze juridische bijstand: Kosten worden verhaald op de aansprakelijke partij

Met ons stappenplan zorgen we dat u een adequate vergoeding ontvangt en dat uw letselschadezaak snel en deskundig wordt afgewikkeld:

 1. U neemt contact met ons op
 2. We geven u kosteloos en vrijblijvend advies over uw letselschade
 3. Indien gewenst komen we bij u thuis langs om uw letselschadezaak te bespreken
 4. We stellen de wederpartij aansprakelijk voor uw letselschade
 5. We berekenen uw letselschade en maken een schadestaat op om hiermee een schadeclaim in te dienen
 6. We vragen uw medisch dossier op bij uw behandelend artsen
 7. Wij claimen uw schade en vragen een voorschot op uw schadevergoeding zodat u de lopende kosten kunt dekken
 8. We helpen u zolang u nog niet hersteld bent of er nog geen medische eindsituatie is
 9. De zaak wordt tenslotte afgewikkeld

Bent u gewond geraakt en vraagt u zich af hoeveel schadevergoeding u kunt vragen? Dit is geheel afhankelijk van de ernst van uw letsel en de werkelijke schade die u lijdt. Neem contact op met onze letselschade deskundigen voor vrijblijvend advies.


Stap 1: Neem contact op

U kunt contact met ons opnemen contactpagina of u kunt ons bellen op 085-877 17 74. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Stap 2: Kosteloos en vrijblijvend advies

Het kost u niets als u ons om advies vraagt. We bekijken samen de toedracht van uw letselschade en geven u advies over de kansen om uw letselschade vergoed te krijgen. We schatten in wat de ernst van uw letsel is en wat de gevolgen kunnen zijn voor u, ook in de toekomst. In veel gevallen is ook onze juridische bijstand gratis: Onze kosten verhalen wij op de aansprakelijke partij.

Stap 3: Mogelijk bezoek bij u thuis voor bespreken van de zaak

B&O Letselschade is werkzaam door heel Nederland. We komen graag naar u toe om kennis te maken en uw zaak te bespreken.

Stap 4: Aansprakelijkstelling wederpartij

U machtigt ons om de wederpartij aansprakelijk te stellen en de verdere communicatie namens u te voeren. De wederpartij die aansprakelijk is voor uw letselschade stuurt onze brief meestal door naar zijn verzekeraar. Uiteindelijk moet de verzekeraar ook uw schade vergoeden.

Stap 5: Berekenen letselschade en opstellen schadestaat

We stellen een schadestaat op, waarbij alle letselschade die u hebt geleden in kaart wordt gebracht. Dit overzicht gebruiken we om de schadeclaim in te dienen.

Op de volgende pagina’s vindt u een indicatie van letselschade bedragen en kunt u enkele van onze behandelde letselschadezaken met bijbehorende bedragen schadevergoeding vinden.

Stap 6: Opvragen medische informatie

De verzekeraar van de wederpartij zal inzicht willen krijgen in de medische gegevens die betrekking hebben op het ongeval. Het moet immers duidelijk zijn dat de letselschade die u claimt, ook veroorzaakt is door het ongeval. U kunt ons machtigen om deze informatie op te vragen bij uw behandelend artsen en therapeuten.

Ons medisch adviseur zal op basis van deze gegevens verslag doen van uw beperkingen op dit moment en de verwachtingen met betrekking tot uw herstel. Op verzoek kan ook de medisch adviseur van de wederpartij inzage krijgen in de gegevens. Uiteraard worden al uw medische gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

Stap 7: Schadeclaim en uitbetaling voorschot schadevergoeding

Na erkenning van aansprakelijkheid door de wederpartij, vragen we altijd meteen een voorschot op de vergoeding van uw letselschade. Een voorschot wordt zo snel mogelijk uitbetaald op uw rekening. Zo kunt u de letselschade dekken die u al heeft moet maken als gevolg van het ongeval.

Stap 8: Schadeclaim en uitbetaling voorschot schadevergoeding

We staan u bij met raad en daad zolang u niet volledig hersteld bent of er nog geen sprake is van een medische eindsituatie. U kunt met uw vragen altijd bij ons terecht en we reageren snel.

Stap 9: De zaak wordt afgewikkeld

We zorgen voor een zo snel mogelijke afwikkeling van uw schadeclaim met een zo hoog mogelijke vergoeding van uw letselschade. We maken een berekening van alle schade die u tot nog toe heeft geleden en nog in de toekomst zult lijden. U ontvangt een slotbetaling op uw rekening waarmee de zaak is afgewikkeld.


Voor een deskundige en snelle afwikkeling van uw letselschadezaak kunt u altijd bij ons terecht. Meer weten? Neem dan direct contact op via de site of bel naar 085-877 17 74.


Letselschade: letselschade advocaat of letselschade jurist?

Veel slachtoffers van letselschade vragen zich af wat het verschil is tussen een letselschadeadvocaat en een letselschadejurist. Er zijn een paar verschillen en veel overeenkomsten:

 • Beiden behandelen letselschadezaken
 • Beide hebben een gedegen kennis van het recht op het gebied van letselschade
 • Beiden hebben een studie Rechten met goed gevolg afgerond
 • Beiden dienen zich ten volle in te zetten voor het letselschadeslachtoffer
 • Vroeger konden alleen letselschade advocaten naar de rechter. Tegenwoordig kunnen ook letselschadejuristen naar de rechter (bijvoorbeeld voor een zogenaamd deelgeschil). In letselschadezaken wordt zelden geprocedeerd, waardoor het niet nodig is om een letselschade advocaat in te schakelen. Blijkt dit in uw geval toch zo te zijn, dan verwijzen wij u graag naar de beste letselschade advocaat uit ons netwerk
 • Beiden dienen, wanneer de aansprakelijkheid is erkend,  hun kosten vergoed te krijgen door de tegenpartij. Een advocaat daarentegen zal alsnog zijn kosten in rekening brengen als blijkt dat de kosten toch niet in z’n geheel worden vergoed door de tegenpartij. Een letselschade jurist van B&O Letselschade zal dat nooit doen; daar maken we in het begin al afspraken met u over.

Wij willen onze cliënten kunnen garanderen dat zij niet voor onze hulp moeten betalen. Dit kan zolang wij onze declaraties redelijk houden, de aansprakelijke verzekeraar betaalt dan onze kosten. 

B&O Letselschade claimt uw letselschade in geheel Nederland

B&O Letselschade wordt gevormd door een deskundig team van letselschade juristen en experts. Wij zijn werkzaam in geheel Nederland en dus ook bij u in de regio. Wij zijn onder andere werkzaam in:

Ongeacht waar u woont in Nederland, wij kunnen uw letselschadezaak in behandeling nemen en zorgen voor de complete afhandeling tot het bereiken van een passende schadevergoeding. Indien gewenst bezoeken wij u thuis om nader kennis te maken en uw zaak door te spreken.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74