Schadevergoeding claimen na een bedrijfsongeval

In het kort

 • U heeft recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval als u slachtoffer bent geworden van een ongeval tijdens werktijd en hierdoor schade heeft opgelopen
 • De hoogte van de totale letselschadevergoeding, de materiële schadevergoeding en smartengeld, hangt af van meerdere factoren, zoals de ernst en duur van uw letsel
 • Voor het claimen van de schadevergoeding voor uw letsel dient de werkgever aansprakelijk gesteld te worden
 • De materiële schade is de schade die in geld uitgedrukt kan worden
 • De immateriële schade is de schade veroorzaakt door de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde na het bedrijfsongeval
 • Kosten van rechtsbijstand, ofwel de juridische kosten van B&O Letselschade, vormen tevens onderdeel van schadevergoeding na bedrijfsongeval
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Indien u slachtoffer bent geworden van een ongeval tijdens werktijd en hierdoor schade heeft opgelopen heeft u recht op schadevergoeding. De hoogte van de totale letselschadevergoeding, de materiële schadevergoeding en smartengeld, hangt af van meerdere factoren, zoals de ernst en duur van uw letsel. Voor het claimen van de schadevergoeding voor uw letsel dient de werkgever aansprakelijk gesteld te worden.

In de meeste gevallen is de werkgever voor een bedrijfsongeval verzekerd. Toch doet u er verstandig aan om een deskundige letselschade advocaat of specialist in te schakelen. Wilt u enkele voorbeelden zien van bedrijfsongeval letselschadezaken die wij hebben behandeld? Bekijk dan de voorbeelden onder aan deze pagina.


De letselschade juristen van B&O Letselschade verlenen juridische bijstand bij het verhalen van schadevergoeding na een bedrijfsongeval en zorgen daarnaast dat de goede relatie tussen u en uw werkgever in stand blijft. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!


Is mijn werkgever altijd aansprakelijk bij een arbeidsongeval?

Wanneer iemand betrokken raakt bij een bedrijfsongeval, rijst dikwijls de vraag wie verantwoordelijk is voor de geleden schade. Meestal draagt de werkgever de aansprakelijkheid voor dergelijke bedrijfsongevallen. Het is volgens de wet immers de plicht van de werkgever om een veilige werkomgeving te creëren waarin werknemers zonder letsel of andere schade hun werk kunnen doen.

Mocht een werknemer onverhoopt toch letsel oplopen tijdens werk, dan kan de werkgever van aansprakelijkheid worden ontheven als hij bewijst dat hij al het nodige heeft gedaan om dergelijk letsel te voorkomen. Als de werkgever kan aantonen dat hij alle noodzakelijke preventiemaatregelen heeft getroffen en bovendien toezicht heeft gehouden op de naleving hiervan, is hij niet aansprakelijk voor het incident en is hij ook niet verplicht tot het betalen van een schadevergoeding. Toch blijkt dit in de praktijk bijna nooit het geval en valt een bedrijfsongeval bijna altijd onder de werkgeversaansprakelijkheid.


UITGELICHT

Indien uw werkgever aansprakelijk is voor uw bedrijfsongeval kunt u een schadevergoeding claimen. De schadevergoeding kan bestaan uit veel verschillende schadeposten, afhankelijk van de ernst van het letsel. Voorbeelden van schadeposten voor schadevergoeding na een bedrijfsongeval zijn:

 • Huishoudelijke hulp
 • Verlies aan zelfwerkzaamheid
 • Verlies van inkomen / verlies aan verdienvermogen
 • Economische kwetsbaarheid
 • Extra reiskosten
 • Medische kosten
 • Directe kosten
 • Studievertraging
 • Kosten rechtsbijstand
 • Wettelijke rente
 • Overige kosten
 • Smartengeld

De hoogte van de schadevergoeding na een bedrijfsongeval hangt af van verschillende factoren en uw persoonlijke situatie. Uw letselschade jurist kan heel nauwkeurig voor u berekenen voor welk bedrag schadevergoeding u in aanmerking komt.


Schadevergoeding claimen na een bedrijfsongeval

Nadat u uw werkgever aansprakelijk hebt gesteld kunt u een schadevergoeding claimen. Omdat uw werkgever hier gelukkig vaak voor verzekerd is loopt het contact dan via de verzekeraar. Deze zal er vaak alles aan doen om de schadevergoeding zo laag mogelijk te houden. Dit kan een frustrerend proces zijn en het is dan ook belangrijk dat u de hoogte van uw schadevergoeding goed kunt berekenen en beargumenteren om te krijgen waar u recht op heeft. Zeker gezien het groot aantal verschillende schadeposten is dit proces tijdrovend en ziet u snel iets over het hoofd. Tijd en energie die u ook kunt stoppen in het herstellen van uw letsel. Wij adviseren u daarom om de hulp van een ervaren letselschadejurist in te schakelen. De jurist neemt u al het werk uit handen en zorgt er voor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Welke schadeposten claimen na een bedrijfsongeval?

Uw letselschade kan bestaan uit verschillende schadeposten. Deze zijn onder te verdelen in materiële en immateriële schadeposten. Materiële schade is alle schade die direct in geld is uit te drukken en vaak eenvoudiger te berekenen. Hier heeft u immers vaak bonnetjes van, zoals voor het inschakelen van huishoudelijk hulp of uw medische kosten. Immateriële schade is schade die niet in geld is uit te drukken en is daarom lastiger te berekenen. Want hoe bereken je de vergoeding voor bijvoorbeeld psychische klachten of verminderde levensvreugde naar aanleiding van het ongeval? De vergoeding hiervan wordt ook wel immateriële schadevergoeding of smartengeld genoemd. Hieronder hebben wij enkele van de meest voorkomende schadeposten voor u op een rij gezet.

Materiële schadeposten

Huishoudelijke hulp

Door een ongeluk op het werk kan het voorkomen dat u niet langer alle huishoudelijke klusjes zelf kunt doen. Dit zijn taken die u vóór het ongeluk wel zelf kon afhandelen. U heeft dan hulp nodig en de partij die aansprakelijk is voor het ongeluk moet deze kosten (schade) vergoeden.

Kosten voor verlies aan zelfwerkzaamheid

Als u bijvoorbeeld een whiplash of ander letsel oploopt door een ongeluk op het werk en daardoor bepaalde dingen in en rond het huis niet meer zelf kunt doen, kunt u hulp inschakelen. De kosten daarvan worden opgenomen in de schadevergoeding. Dit gaat over klusjes die u normaal gesproken zelf deed voordat u het ongeluk had. Denk aan het verbouwen van uw huis, het onderhouden van de tuin, de hond uitlaten, de kinderen naar school brengen, uw huis schilderen en boodschappen doen.

Verlies van inkomen

Door een ongeluk op het werk kunt u tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt worden. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u extra toeslagen, bonussen en overwerkvergoedingen verliest. In sommige situaties wordt niet het volledige loon doorbetaald, maar slechts 70%. Als u volledig arbeidsongeschikt wordt en in de WIA terechtkomt, zult u financieel aanzienlijk minder hebben. Het verschil in inkomen (verlies aan verdienvermogen) moet de andere partij, uw werkgever, als schadevergoeding betalen.

Economische kwetsbaarheid

Wanneer u na een ongeluk op het werk uw baan behoudt, lijkt er in eerste instantie niets mis te zijn. Er is dan geen sprake van verlies van inkomen. Echter, het is onzeker of deze situatie in de toekomst onveranderd blijft. Het kan voorkomen dat u later alsnog uw baan verliest, ongeacht de oorzaak, en dat u door het opgelopen letsel minder kans maakt op een nieuwe baan. In zo’n geval spreken we van economische kwetsbaarheid. Dit kan worden gecompenseerd in geld of door het toekomstige risico af te dekken bij de afhandeling van de schadevergoeding na een bedrijfsongeval.

Extra reiskosten

De extra kosten voor reizen die u maakt als gevolg van een ongeluk op het werk, kunnen worden verhaald op de andere partij. Dit kan gaan om extra kosten voor benzine en parkeren of extra kosten voor de bus of taxi in verband met bezoeken aan het ziekenhuis, uw therapeut, huisarts of uw letselschadeadvocaat.

Medische kosten

Heeft u medische kosten gemaakt na een ongeluk op het werk en worden deze kosten niet volledig gedekt door uw zorgverzekering? Dan kunt u deze kosten opnemen in de schadevergoeding. Voorbeelden hiervan zijn behandelingen door een therapeut, bepaalde medicijnen en het eigen risico. Als u in het ziekenhuis of in een revalidatiecentrum bent opgenomen, heeft u ook recht op een ‘daggeldvergoeding’.

Directe kosten

Directe kosten verwijzen naar de schade aan uw persoonlijke bezittingen. Dit kan schade aan uw auto, fiets en kleding zijn. Ook schade aan andere items die u bij zich had tijdens het bedrijfsongeval, zoals uw bril, smartphone of laptop, valt hieronder.

Studievertraging

Als u door een arbeidsongeval vertraging oploopt in uw studie, kunt u de extra studiekosten claimen bij de verantwoordelijke partij. Dit kan gaan om kosten zoals extra geld voor boeken, schoolgeld en examenkosten. Ook het verlies van inkomsten, omdat u door de studievertraging later de arbeidsmarkt betreedt, moet worden vergoed. U heeft namelijk wel uitgaven, maar minder inkomsten. Voor de vergoeding van studievertraging zijn er richtlijnen opgesteld.

Kosten rechtsbijstand

De kosten voor juridische bijstand, zoals de juridische kosten van B&O Letselschade, maken ook deel uit van de schadevergoeding na een bedrijfsongeval. Immers, als u geen ongeluk had gehad, had u geen letselschadejurist nodig gehad en deze kosten niet gemaakt. Volgens de wet moeten de kosten voor juridische bijstand dus worden vergoed door de andere partij. Maar let op, deze vergoeding geldt alleen als de aansprakelijkheid is vastgesteld, evenals het verband tussen de schade en het bedrijfsongeval.


Als uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade betaalt hij ook uw kosten voor rechtsbijstand. Onze juridische bijstand is zodoende gratis voor u! Neem contact met ons op voor nadere informatie!


Wettelijke rente

Naast de schadevergoeding na een bedrijfsongeval moet de andere partij ook rente betalen over deze vergoeding. De wettelijke rente is een vast percentage dat door de overheid is vastgesteld en dat betaald moet worden vanaf de datum dat de schade is ontstaan. Meestal is dit de datum van het bedrijfsongeval zelf.

Overige kosten

Onder de noemer ‘overige kosten’ vallen alle uitgaven die u niet zou hebben gedaan zonder het ongeluk op het werk. Denk bijvoorbeeld aan extra telefoon- en verzendkosten vanwege contact met artsen, instanties en uw letselschadeadvocaat. Kosten voor hulpmiddelen om uw huis aan te passen, of verhuiskosten omdat u niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen door uw letsel, vallen hier ook onder. Extra kosten voor aangepaste vakanties en zogenaamde ‘kosten zonder nut’ (kosten die doorgaan, maar waar geen direct voordeel of plezier tegenover staat) kunnen ook worden opgenomen in de schadevergoeding na het bedrijfsongeval.

Immateriële schadeposten

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor niet-materiële schade. Het is bedoeld om het leed dat u heeft ervaren door het ongeluk op het werk te compenseren. Dit kan gaan om verdriet, pijn, geestelijk leed, slapeloze nachten en verminderd plezier in het leven. Hoeveel smartengeld u krijgt, hangt af van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het letsel, hoe lang u er last van heeft en of er blijvende gevolgen zijn. Ook de aard van de aansprakelijkheid speelt een rol. Vaak wordt er bij het berekenen van smartengeld gebruik gemaakt van jurisprudentie uit de Smartengeldgids.


Wilt u weten welke kosten u kunt claimen als gevolg van een arbeidsongeval of wilt u gratis juridisch advies over schadevergoeding na bedrijfsongeval? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

De hoogte van de schadevergoeding na een bedrijfsongeval hangt af van vele factoren. Hoe ernstiger het letsel is, hoe hoger vaak de schadevergoeding. Dit komt vooral doordat de schadeposten dan veel hoger oplopen. Zoals we hiervoor hebben besproken zijn er veel schadeposten betrokken bij het berekenen van de schadevergoeding. Hoeveel u precies kunt claimen kunnen wij u daarom niet zeggen. Wel kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen zodat wij u kunnen helpen met het berekenen van uw claim. Daarnaast hebben wij hieronder enkele voorbeelden van door ons behandelde bedrijfsongevallenzaken geplaatst zodat u de hoogte van de schadevergoedingen kunt bekijken.

Voorbeelden van bedrijfsongeval letselschadezaken

Alle onderstaande cases zijn geanonimiseerd, gebruikte namen zijn fictief.

Voorbeeld 1 – Internationaal chauffeur – Letselschade Bedrijfsongeval

De heer Fransen werkt als internationaal vrachtwagenchauffeur. Doordat een collega bij het lossen met een heftruck over zijn voet rijdt, loopt hij zeer vervelend en blijvend voetletsel op. Daardoor kan hij zijn eigen werkzaamheden niet meer uitvoeren.

B&O Letselschade stelt de werkgever met succes aansprakelijk voor de door de collega veroorzaakte schade en zorgt voor de inschakeling van een arbeidsdeskundige. Er wordt voor hem een geschikte andere baan gevonden als onderhoudsmonteur bij een woningbouwvereniging. Hij verdient hiermee helaas wel veel minder. Er wordt met de verzekeraar van de werkgever een regeling getroffen.

Daarmee wordt het verlies aan inkomen gecompenseerd en kan de heer Fransen de eigen bijdrage voor zijn aangepaste schoenen betalen. Daarnaast kan hij een auto voorzien van automatische transmissie kopen. Uiteraard krijgt hij ook een aardig bedrag voor de door hem geleden pijn en de door het ongeval opgelopen beperkingen.

De zaak werd geschikt voor een bedrag van € 500.000.

Voorbeeld 2 – Fabrieksmedewerkster – Letselschade bedrijfsongeval

Mevrouw Kaptijn werkte in een fabriek waarbij haar een ongeval met een machine overkwam. De werkgever wilde niet meewerken aan de gestelde werkgeversaansprakelijkheid. Ondanks dat heeft de letselschade jurist van B&O Letselschade het voor elkaar gekregen dat diens verzekeraar de schade netjes heeft afgewikkeld. Bovendien heeft mevrouw Kaptijn een nieuwe functie bij een nieuwe werkgever gekregen, vlak na ondertekening van de letselschade overeenkomst.

Helaas had cliënte ook in de nieuwe werkomgeving opnieuw een ongeluk met een machine. Opnieuw werd B&O Letselschade ingeschakeld. Op dit moment loopt het toedrachtonderzoek nog, mevrouw Kaptijn is gestart met haar revalidatie. Haar medische kosten worden voorlopig vergoed door middel van een gepast voorschotbedrag.

Ondanks de weigerachtigheid van de werkgever en de vervelende bejegening blijft cliënte zich onverstoord richten op haar revalidatie. Ze maakt grote stappen en heeft wederom een nieuwe functie bij een ander bedrijf gevonden.

De schadeverhaalsactie is lopende.


Wilt u weten hoe wij u hierbij kosteloos van dienst kunnen zijn en het gehele juridische traject u uit handen kunnen nemen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met onze letselschade juristen.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74