Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen

In het kort

 • Werkgeversaansprakelijkheid draait in de kern om de zorgplicht van de werkgever. Indien niet wordt voldaan aan de zorgplicht is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval.
 • Een werkgever is niet altijd aansprakelijk voor een ongeval. Indien aantoonbaar aan alle voorwaarden wordt voldaan kan de aansprakelijkheid bij de werknemer liggen.
 • Heeft u een bedrijfsongeval gehad? En wilt u weten of u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen en de schade kunt verhalen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, onze ervaren letselschadejuristen helpen u graag.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bedrijfsongevallen met letselschade zijn aan de orde van de dag. Vorig jaar liep zelfs 1 op de 15 werknemers in Nederland letselschade op als gevolg van een ongeval op het werk. Bedrijfsongevallen komen voor in alle sectoren, maar in sommige sectoren lopen werknemers een verhoogd risico. In de agrarische sector, de bouw en de horeca komen ongevallen op de werkvloer het vaakst voor. Als u letselschade heeft opgelopen tijdens werktijd en er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid, dan helpt B&O Letselschade u gratis met het claimen van uw letselschade.

Werkgeversaansprakelijkheid bij letselschade en de wet

Voor werkgeversaansprakelijkheid bestaan speciale wetsartikelen. Artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat indien het ongeval plaatsvond tijdens werktijd en als uw werkgever zijn zorgplicht schond, de werkgeversaansprakelijkheid in principe vaststaat. In artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werkgever zich dient te gedragen als een goed werkgever. Onder omstandigheden kunnen ook ZZP’ers of vrijwilligers een beroep doen op de wetsartikelen.

Zorgplicht van de werkgever

Een werkgever heeft een wettelijke zorgplicht en is in veel gevallen aansprakelijk voor de letselschade die een werknemer op de werkvloer of tijdens werktijd oploopt. De werkgeversaansprakelijkheid voor materiële en immateriële letselschade is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek ter bescherming van de werknemers. De wet schrijft voor dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid als de werkgever de vereiste voorzorgsmaatregelen niet heeft genomen om zijn werknemers veilige werkomstandigheden te bieden. Dit betekent concreet het zorgvuldig inrichten van de werkplek, het verschaffen van deugdelijke beschermingsmiddelen en het geven van duidelijke instructies:

 • Zorgvuldige inrichting werkplek: De werkgever moet ervoor zorgen dat de werkplek veilig is en het ontwikkelen van beroepsziekte wordt voorkomen. Uw werkgever dient ervoor te zorgen dat u in een veilige omgeving werkt. Hij dient alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen die nodig zijn om ongevallen te voorkomen. De wet stelt hoge eisen aan deze zorgplicht.
 • Veiligheidsvoorschriften op de werkplek: In een fabriekshal moeten machines regelmatig gekeurd worden en eventueel bewegende onderdelen moeten goed afgeschermd zijn om letsel te voorkomen. Uw werkgever dient er in ieder geval voor te zorgen dat de machines voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften en dat u weet hoe u verantwoord met de machine kan werken. Hij dient duidelijke instructies te geven en hij dient u te wijzen op bepaalde gevaren en risico’s. Doet hij dit niet (voldoende) dan leidt dit tot werkgeversaansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval.
 • Deugdelijke beschermingsmiddelen: De werkgever is verantwoordelijk voor deugdelijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het veilig uitoefenen van een beroep. Op een bouwplaats betekent dit bijvoorbeeld dat werknemers voorzien worden van beschermende kleding, goede oorbeschermers en lasbrillen. De werkgever moet er ook op toezien dat het materiaal vervangen wordt, indien het door beschadiging geen optimale bescherming meer biedt.
 • Duidelijke instructies: Naast het zorgdragen voor een veilige werkplek en goede beschermingsmiddelen moet een werkgever zorgen voor duidelijke instructies. Met name als de werknemers met zware gereedschappen, machines of gevaarlijke stoffen moeten werken, is het de taak van de werkgever dat de werknemers weten hoe zij met het materiaal om moeten gaan.

Wanneer een werkgever niet of gebrekkig aan één van deze voorzorgsmaatregelen niet of gebrekkig heeft voldaan, is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid.


Wist u dat wij u gratis juridisch kunnen bijstaan als uw werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor uw letselschade bij een bedrijfsongeval? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!


Bewijslast bij een bedrijfsongeval

Indien u het slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. U hoeft dan alleen aan te tonen dat het door u opgelopen letsel daadwerkelijk het gevolg is van het bedrijfsongeval. Dit is bij een ongeval met een machine of val van een ladder of steiger vaak vrij eenvoudig. Bij beroepsziekten zoals ziektes als gevolg van het werken met schadelijke stoffen kan dit complexer zijn, net als bij een bedrijfsongeval zonder getuigen.

Als de werknemer met succes aantoont dat de letselschade het gevolg is van het bedrijfsongeval, dan verschuift de bewijslast automatisch naar de werkgever. Het is dan aan de werkgever om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uw kant. Alleen in die gevallen kan de werkgever onder zijn aansprakelijkheid uitkomen. Deze omgekeerde bewijslast wordt ook wel de omkeringsregel genoemd.

Uitzondering op de werkgeversaansprakelijkheid

Er is één uitzondering waarbij een werknemer een beroep kan doen op de werkgeversaansprakelijkheid, terwijl er aantoonbaar aan de bovenstaande voorzorgsmaatregelen is voldaan. Deze uitzondering betreft onder andere stagiaires, leerlingen, thuiswerkers en freelancers. Met name bij een bedrijfsongeval waarbij stagiaires en leerlingen zijn betrokken is de werkgeversaansprakelijkheid groter, omdat van de werkgever wordt verwacht dat er extra rekening gehouden moet worden met het gebrek aan ervaring van deze bijzondere groep medewerkers.

Schadevergoeding claimen

Bij letselschade na een bedrijfsongeval heeft u recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding is bedoeld om alle kosten te compenseren zoals ziektekosten, schade aan bezittingen en loonderving.  Daarnaast kan er sprake zijn van immateriële letselschade, zoals psychische schade en gederfde levensvreugde. De schadevergoeding voor alle immateriële letselschade wordt geclaimd in de vorm van smartengeld. Een aantal veelvoorkomende schadeposten na een bedrijfsongeval zijn:

 • Medische kosten zoals ziekenhuisbezoek of fysiotherapie
 • Reiskosten naar uw medische zorg
 • Kosten voor hulp in de huishouden
 • Verlies aan verdienvermogen doordat u (tijdelijk) niet meer kunt werken
 • Smartengeld

Om een schadevergoeding te claimen moet u eerst u werkgever aansprakelijk stellen. Dit kan voor veel werknemers een lastige stap zijn. U wilt immers de (goede) werkrelatie met uw werkgever niet verstoren, zeker niet als u na het bedrijfsongeval bij uw werkgever blijft werken. Gelukkig zijn de meeste werkgevers goed verzekerd voor een bedrijfsongeval. De verzekeraar van de werkgever behandelt en betaalt dan uw schadevergoeding. Dit betekent dat uw werkgever dus niet zelf de schadevergoeding hoeft te betalen. Vaak kan een bedrijfsongeval daarom in goede verstandhouding worden opgelost.

Verjaring werkgeversaansprakelijkheid

Het is altijd verstandig om uw werkgever zo spoedig mogelijk aansprakelijk te stellen na een bedrijfsongeval of na de diagnose van een beroepsziekte. De verjaringstermijn om een beroep te doen op de werkgeversaansprakelijkheid is 5 jaar vanaf het moment dat de letselschade en de oorzaak hiervan is vastgesteld. Tevens geldt er een verjaringstermijn van 20 jaar, nadat het bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden, voor het vaststellen van de letselschade. In uitzonderlijke gevallen, zoals letselschade door het werken met gevaarlijke stoffen, is er sprake van een verjaringstermijn van 30 jaar voor de werkgeversaansprakelijkheid. Letselschade als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen kan namelijk pas veel later tot uiting komen, bijvoorbeeld in de vorm van kanker of chronische longklachten. Op onze pagina over de verjaring van werkgeversaansprakelijkheid leest u hier meer over.

Wij helpen u gratis met het claimen van uw letselschade

B&O Letselschade kan u bij aansprakelijkheid van de werkgever gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand verlenen bij letselschade door een bedrijfsongeval. Onze letselschadejuristen en letselschade experts zijn gespecialiseerd in het claimen van schadevergoedingen en op de hoogte van alle regelgeving. Zo helpen wij u te krijgen waar u recht op heeft, zodat u zich kunt richten op uw herstel. Hierbij houden wij vanzelfsprekend oog voor een gezonde arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever. Wilt u weten hoe onze juristen u van dienst kunnen zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie, of doe de letselschadetest.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74