Bewijslast en stelplicht werkgever na bedrijfsongeval

In het kort

 • Bij een ongeval geldt meestal de regel: “Wie stelt, moet bewijzen”. Met andere woorden, wie iemand aansprakelijk stelt, moet met bewijzen komen. Bij bedrijfsongevallen zijn de regels voor bewijzen net andersom. De bewijslast ligt in dit geval bij de werkgever.
 • Een werknemer stelt na een bedrijfsongeval zijn werkgever aansprakelijk en de werkgever moet stellen en aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Indien dit niet lukt is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval en de letselschade.
 • Het is in de praktijk erg lastig om als werkgever niet aansprakelijk te worden gesteld voor een bedrijfsongeval. Als werknemer staat u daarom vaak sterk als u letselschade oploopt na een bedrijfsongeval.
 • Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen met het aansprakelijk stellen van uw werkgever en het berekenen en claimen van uw letselschade. Zo kunt u zich richten op uw herstel en krijgt u waar u recht op heeft. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een werknemer die bij een bedrijfsongeval schade heeft opgelopen, kan zijn of haar werkgever aansprakelijk stellen voor het ongeluk op de werkvloer. De stelplicht en bewijslast liggen dan doorgaans Stelplicht en Bewijslastvooral bij de werkgever. 

Een werknemer geniet extra juridische bescherming bij een bedrijfsongeval. Het arbeidsrecht beschermt werknemers tegen uitbuiting, onveilige weersomstandigheden en regelt ook dat een bedrijf werknemers niet onterecht aansprakelijk kan stellen voor schade. In bijna alle gevallen is uw werkgever aansprakelijk voor het ongeval en de letselschade die daaruit voortkomt.


Letselschade door bedrijfsongeval? Bel vrijblijvend: 085 – 877 17 74


Wanneer heeft een werkgever stelplicht en bewijslast?

Een werknemer die na een bedrijfsongeval een schadevergoeding eist, zal stellen dat de schade is ontstaan tijdens de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. Een werkgever zal hier tegenover kunnen stellen dat er geen schade is of dat de schade niet bij de uitoefening van het werk is ontstaan. De werknemer zal dan moeten bewijzen dat er wel schade is ontstaan en dat hij/zij deze schade tijdens het werk heeft opgelopen. Blijkt dat de werknemer de schade inderdaad heeft opgelopen terwijl hij/zij aan het werk was, dan komt de bewijslast en stelplicht bij de werkgever te liggen. De werkgever moet dan bewijzen dat hij zijn zorgplicht nakwam en er alles aan heeft gedaan om het ongeval te voorkomen.


UITGELICHT

Bewijslast van werknemer na bedrijfsongeval

Een werknemer kan bij een bedrijfsongeval materiële en immateriële schade oplopen en daarvoor een schadevergoeding van zijn werkgever eisen. De zwaarste bewijslast na een bedrijfsongeval ligt bij de werkgever. Maar ook de werknemer moet een aantal zaken kunnen bewijzen. De volgende vragen zijn van belang voor de werknemer:

 • Kan de werknemer bewijzen dat hij of zij schade heeft opgelopen als gevolg van het bedrijfsongeval?
 • Kan de werknemer aantonen dat er verband is tussen de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden en de schade?

De werkgever kan stellen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. De werknemer die dit bestrijdt, moet zijn of haar standpunt voldoende concreet kunnen motiveren. Hieraan mogen echter niet zulke hoge eisen worden gesteld dat afbreuk wordt gedaan aan de wettelijk bepaalde bescherming die een werknemer geniet.


Bedrijfsongeval, wat moet de werkgever bewijzen?

Wat betreft de bewijslast bij een bedrijfsongeval, geldt voor de werkgever dat hij/zij moet:

 • Aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan
 • Bewijzen dat de schade die tijdens het bedrijfsongeval is ontstaan niet het gevolg is van het tekortschieten in zijn zorgplicht
 • Aantonen dat de schade eveneens ontstaan zou zijn indien aan de zorgplicht was voldaan
 • Bewijzen dat de letselschade door opzettelijk handelen of bewuste roekeloosheid van de werknemer is ontstaan

Bewijslast en stelplicht bedrijfsongeval

Is er een bedrijfsongeluk gebeurd? Heeft zich een ongeval op de werkvloer voorgedaan? Bij arbeidsongevallen draait het altijd om de bewijslast. Zowel de werkgever als de werknemer moeten na een bedrijfsongeval bewijzen wat er is gebeurd. Er kan sprake zijn van normale bewijslast en van omgekeerde bewijslast. De bewijslast na een bedrijfsongeval telt zwaarder voor de werkgever dan voor de werknemer: de werknemer geniet juridische bescherming en de werkgever moet kunnen bewijzen dat hij aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan.

Soms blijft de toedracht van het bedrijfsongeval onduidelijk. In dat geval zal de werknemer slechts aannemelijk moeten maken dat er een verband is tussen de schade en werkzaamheden waarbij de werkgever de zorgplicht niet voldoende is nagekomen. Een voorbeeld is het oplopen van een beroepsziekte als RSI of gezondheidsklachten na langdurig werken met asbest.


Het is altijd verstandig om contact op te nemen met een letselschadejurist bij een bedrijfsongeval met letselschade. De letselschadejuristen- en experts van B&O Letselschade kunnen u meestal gratis bijstaan bij uw letselschadezaak.


Wie stelt, moet bewijzen?

Bij een ongeval geldt meestal de regel: “Wie stelt, moet bewijzen”. Met andere woorden, wie iemand aansprakelijk stelt, moet met bewijzen komen. Wanneer een werknemer betrokken raakt bij een bedrijfsongeval is het echter lastig voor hem om aan te tonen dat zijn werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. De werknemer is immers niet altijd op de hoogte van de bedrijfsprocessen.

Bij bedrijfsongevallen zijn daarom de regels voor bewijzen net andersom. De bewijslast ligt in dit geval bij de werkgever. Als een werknemer letselschade oploopt tijdens werktijd, kan hij zijn werkgever aansprakelijk stellen. Hij kan dan stellen dat het ongeval heeft plaatsgevonden, omdat de werkgever heeft nagelaten een veilige werkplek te creëren. De werkgever zal dan met bewijzen moeten komen dat hij wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan en het bedrijfsongeval hem niet te verwijten valt.

Zorgplicht werkgever

De zorgplicht speelt een belangrijke rol als het gaat om de bewijslast en stelplicht van een werkgever na een bedrijfsongeval. Een werkgever dient rekening te houden met verschillende voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen: werkgevers hebben een wettelijk bepaalde zorgplicht. 

Zorgplicht houdt algemeen gezegd in dat een bedrijf alle voorzorgsmaatregelen moet nemen om ongevallen te voorkomen. Welke maatregelen dit precies zijn, is afhankelijk van de werkzaamheden binnen het bedrijf en onder welke omstandigheden er gewerkt wordt. Ook dient een werkgever op de hoogte te zijn van zogenoemde voorzienbare gevaren die zich tijdens werkzaamheden op de werkvloer kunnen voordoen.

Vragen rond bewijslast en stelplicht

De volgende vragen zijn van belang als een werkgever na een bedrijfsongeval te maken krijgt met bewijslast en stelplicht:

 • Wijst de schade van het bedrijfsongeval op roekeloos handelen van de werknemer?
 • Kan het zijn dat het bedrijfsongeval is ontstaan doordat er sprake was van opzet bij de werknemer?
 • Heeft de werkgever in alle opzichten aan de zorgplicht voldaan?
 • Kan de werkgever bewijzen dat de schade ook zou zijn ontstaan als wel aan de zorgplicht was voldaan?
 • Zijn er feiten die erop wijzen dat de werkgever niet tekort is geschoten waar het de zorgplicht betreft?

Wetsartikelen rond bewijslast bedrijfsongeval

Als het gaat om de stelplicht en bewijslast van een werkgever na een bedrijfsongeval, is met name artikel 658 BW van belang. In dit wetsartikel staat onder meer:

 • De werkgever is verplicht maatregelen te treffen en instructies te geven die voorkomen dat de werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden
 • De werkgever is aansprakelijk voor schade die werknemers bij de uitoefening van werkzaamheden lijden, tenzij de werkgever aantoont dat de hierboven genoemde verplichtingen zijn nagekomen
 • De werkgever is niet aansprakelijk voor het bedrijfsongeval als de schade vooral het gevolg is van opzet of bewust roekeloos handelen van de werknemer
 • Een werkgever heeft stelplicht en bewijsplicht: hij of zij dient te stellen en zonodig te bewijzen dat hij aan de eerder genoemde verplichtingen heeft voldaan en dient ter onderbouwing voldoende concrete feitelijke gegevens aan te voeren

Bewijslast en stelplicht: gratis juridische hulp bij een bedrijfsongeval

De regelgeving rond bewijslast en stelplicht van een werkgever na een bedrijfsongeval is een complexe juridische aangelegenheid. Zowel bedrijven als werknemers doen er goed aan zich na een bedrijfsongeval te laten vertegenwoordigen door een erkende letselschade specialist. U bent als werknemer volgens de wet wel beschermd voor wat betreft de bewijslast, maar u krijgt vaak toch met veel discussies en getouwtrek van verzekeringsmaatschappijen te maken. Door de deskundige hulp van de letselschadejuristen– en experts van B&O Letselschade in te schakelen, krijgt u een eerlijke letselschadeprocedure en een maximale schadevergoeding. Dit kost u doorgaans niet, want zodra uw werkgever aansprakelijkheid heeft erkend, dient deze onze kosten eveneens te vergoeden.


Wij helpen u graag verder na een bedrijfsongeval. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor een eerste, gratis advies.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74