Bedrijfsongeval melden arbeidsinspectie

In het kort

  • Een werkgever is verplicht een bedrijfsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie indien het slachtoffer in het ziekenhuis wordt opgenomen (m.u.v. een poliklinische behandeling), blijvend letsel oploopt of komt te overlijden. Doet de werkgever dit niet riskeert de werkgever een boete van maximaal € 50.000. De meldingsplicht geldt voor een ongeval van werknemers in dienstverband, uitzendkrachten en ingehuurd zzp'ers.
  • In overige gevallen is het niet verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen, tenzij een werknemer in een later stadium alsnog ernstige klachten ontwikkelt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een whiplash.
  • De Arbeidsinspectie zal na de melding een onderzoek instellen naar de toedracht van het bedrijfsongeval. Bij nalatigheid van de werkgever kan dit een boete of zelfs een gevangenisstraf opleveren.
  • In de praktijk is een werkgever bij een arbeidsongeval vaak aansprakelijk. In deze gevallen kunt u uw letselschade dan ook verhalen op de werkgever. Onze letselschadejuristen kunnen u hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Overal waar mensen werken, kunnen ongelukken gebeuren. Een werkgever moet een bedrijfsongeval melden bij de Arbeidsinspectie (de inspectie van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wanneer er sprake is van letsel. Doet de werkgever dit niet, dan riskeert hij een boete. Deze kan oplopen tot maximaal € 50.000,00.

Als werknemer kunt u na een meldingsplichtig bedrijfsongeval met letsel het beste direct contact opnemen met een letselschade advocaat of een letselschadespecialist van B&O Letselschade. 


Juridische bijstand is in de meeste gevallen helemaal gratis. Wij adviseren u over de aansprakelijkheid van uw werkgever en claimen een schadevergoeding voor uw letsel. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!


Bedrijfsongeval melden als werknemer?

Een bedrijfsongeval kan overal plaatsvinden. Op een bouwlocatie, in een magazijn, kantoorruimte, fabriek of op een boerenerf. De werkgever heeft een zorgplicht en dient er alles aan te doen om de veiligheid van zijn werknemers te garanderen en risico’s te beperken. Wanneer zich dan toch een bedrijfsongeval voordoet, is het belangrijk dat dit op de juiste manier wordt afgewikkeld. 

Arbeidsinspectie inschakelen bij een bedrijfsongeval

Wanneer u betrokken bent bij een ernstig bedrijfsongeval, moet uw werkgever de Arbeidsinspectie inschakelen. Dat is een taak van de werkgever. Een werkgever moet zorg dragen voor een veilige werkomgeving en de Arbeidsinspectie gaat naar aanleiding van het bedrijfsongeluk onderzoeken of hieraan is voldaan. Wanneer de Arbeidsinspectie constateert dat het bedrijfsongeval te wijten is aan onveilige omstandigheden of ondeugdelijk materiaal, is de werkgever meestal verantwoordelijk voor het arbeidsongeluk.

Wanneer bedrijfsongeval melden bij de Arbeidsinspectie?

Voor werkgevers blijkt dat toch niet altijd duidelijk is wat een bedrijfsongeval inhoudt en wanneer het verplicht is om de Arbeidsinspectie in te schakelen.

Er is sprake van een bedrijfsongeval als:

  • Het ongeval tijdens werktijd plaatsvindt
  • Er een werknemer bij betrokken is
  • De werknemer direct na het bedrijfsongeval schade lijdt aan zijn gezondheid (lichamelijk en/of geestelijk)

Een bedrijfsongeval melden bij de Arbeidsinspectie is dus verplicht als het ongeluk ernstig van aard is. Er is sprake van een ernstig en dus meldingsplichtig bedrijfsongeval als het slachtoffer:

  • In het ziekenhuis wordt opgenomen. Een dagopname valt ook onder de meldingsplicht, een poliklinische behandeling wordt niet als ziekenhuisopname beschouwd
  • Blijvend letsel oploopt, bijvoorbeeld blindheid, whiplash, amputatie, chronische lichamelijke klachten en/of psychisch letsel
  • Komt te overlijden door het bedrijfsongeval

Arbeidsinspectie melding in een later stadium

Na een bedrijfsongeval is vaak wel duidelijk of er sprake is van ernstig letsel. Wanneer een werknemer na het ongeval gewoon weer aan het werk gaat of naar huis gaat, is er meestal niet zoveel aan de hand. De werkgever hoeft dan ook bij de Inspectie geen melding te maken van het ongeluk.

Indien de werknemer zich ziek meldt na het ongeval op het werk, dient de werkgever echter wel alert te zijn en alles goed te registreren. Wanneer de gevolgen in een later stadium toch ernstiger blijken te zijn, moet de werkgever alsnog de Arbeidsinspectie inschakelen. Klachten bij bijvoorbeeld een whiplash treden soms pas op na enkele dagen of weken en kunnen behoorlijk ernstig, soms zelfs blijvend, zijn. De Arbeidsinspectie zal dan willen zien dat de werkgever de regels en richtlijnen rondom een bedrijfsongeval heeft gevolgd.

Arbeidsinspectie bedrijfsongeval

Bij een ernstig bedrijfsongeval is de werkgever dus verplicht de Arbeidsinspectie in te schakelen. Maar de wat ‘onschuldigere’ bedrijfsongelukken kunnen ook flinke schade toebrengen aan de gezondheid van een werknemer. Na verloop van tijd wordt het moeilijker vast te stellen én te bewijzen hoe een arbeidsongeluk precies is ontstaan.

De juiste documentatie in het personeelsdossier is essentieel en draagt bij aan goed werkgeverschap. Het is van groot belang dat de werkgever de registratie van een bedrijfsongeval en de meldingsplicht serieus neemt. Als hij verzuimt te voldoen aan zijn meldingsplicht, dan riskeert de werkgever tienduizenden euro’s aan boetes. 

Onderzoek Arbeidsinspectie

Na het melden van het bedrijfsongeval zal de Arbeidsinspectie een onderzoek instellen naar de toedracht van het bedrijfsongeval, indien zij het vermoeden hebben dat er sprake is van een ernstig ongeluk. Zij zal controleren of de wettelijke bepalingen zijn overtreden en hiervan een proces-verbaal opstellen. De werkgever krijgt bij een licht vergrijp een boete als hij zich niet aan de regels heeft gehouden. 

Gaat het om een ernstig bedrijfsongeval met letsel en is de werkgever nalatig geweest, dan ligt de gehele aansprakelijkheid bij hem en dient hij voor te komen. Het bedrijfsongeval wordt dan als een strafbaar feit gezien. De werkgever riskeert daarmee een aanzienlijke boete en soms zelfs een gevangenisstraf.

De meldingsplicht geldt overigens niet alleen voor de eigen werknemers in dienstverband, maar geldt tevens voor bijvoorbeeld uitzendkrachten en ingehuurde zzp’ers.

Aansprakelijkheid werkgever bij een bedrijfsongeval

De aansprakelijkheid ligt in beginsel altijd bij de werkgever als een werknemer een meldingsplichtig bedrijfsongeval met letsel oploopt. De werkgever dient er voor te zorgen dat zijn werknemers in een veilige omgeving kunnen werken en dient hen instructies over veilig werken te geven. Er moeten voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de werknemer te beschermen tegen gevaren op de werkvloer en er moet voldoende toezicht zijn geweest op de naleving van de veiligheidsvoorschriften. De werkgever dient zodoende al het mogelijke te doen om de risico’s voor zijn werknemers zoveel mogelijk te minimaliseren.

Conclusies Arbeidsinspectie na melding

Wanneer de Arbeidsinspectie na een bedrijfsongeval is ingeschakeld en concludeert dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval waar u slachtoffer van bent, zult u uw werkgever aansprakelijk moeten stellen voor uw letselschade. Niet leuk om te doen, maar wel noodzakelijk om uw schade verhaald te krijgen. Met de conclusies van de Arbeidsinspectie staat u sterker in een letselschadezaak. Een werkgever is in de meeste gevallen verzekerd voor de gevolgen van een bedrijfsongeval. De verzekeringsmaatschappij neemt het van hem over en moet de bevindingen van de Arbeidsinspectie respecteren.

Aansprakelijkheid werknemer bij een bedrijfsongeval

Van een werknemer mag verwacht worden dat hij/zij zelf een inschatting maakt bij het nemen van bepaalde risico’s en welke maatregelen er genomen moeten worden om deze risico’s te vermijden. Daarnaast ligt de aansprakelijkheid voor het meldingsplichtig bedrijfsongeval niet bij de werkgever als er sprake is van roekeloos of opzettelijk gedrag van de werknemer.

Indien een werknemer op de heftruck onbesuisd door het magazijn heen crost, is dit roekeloos gedrag. Ook wanneer een werknemer weigert de juiste werkkleding te dragen, omdat anders zijn tatoeage niet goed zichtbaar is, én de werkgever heeft hem of haar hier diverse keren op gewezen, dan is sprake van opzettelijk gedrag. Wanneer er dan een ernstig meldingsplichtig bedrijfsongeval met letsel plaatsvindt, dient de werkgever wel de Arbeidsinspectie in te schakelen, maar ligt de aansprakelijkheid niet bij hem.


Laat u daarom zo snel mogelijk bijstaan door een letselschade specialist van B&O Letselschade, liefst voordat u door een schaderegelaar van de wederpartij wordt bezocht. Met de juridische bijstand van juristenkantoor B&O Letselschade bent u zeker van een maximaal haalbare schadevergoeding.


Wat als de werkgever een bedrijfsongeval niet meldt?

In de praktijk blijkt dat veel bedrijfsongevallen niet door een werkgever worden gemeld aan de Arbeidsinspectie. Wat moet u dan doen als slachtoffer van een bedrijfsongeval? Het is dan zaak om uit te zoeken waarom het ongeluk niet is gemeld. Vervolgens kan u als werknemer zelf het ongeval melden bij de Inspectie. Dit kan desgewenst anoniem.

Een ongeval op het werk moet eigenlijk niet alleen worden gemeld omdat de wet dat nu eenmaal voorschrijft, maar uiteraard ook uit menselijk oogpunt en om hoge kosten te voorkomen. 

De Inspectie kan duidelijkheid verschaffen over de oorzaak, zodat slachtoffers of nabestaanden antwoorden krijgen op hun vragen. Iets dat natuurlijk erg belangrijk is. Bovendien kunnen er tevens, naar aanleiding van het onderzoek, maatregelen worden genomen om ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Gratis juridisch advies bij een bedrijfsongeval

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval op het werk of heeft uw medewerker letselschade (zoals een whiplash) opgelopen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden? Neem dan contact op met een letselschade advocaat of met één van de deskundige letselschadespecialisten van B&O Letselschade. 


Wij informeren u gratis en vrijblijvend over een meldingsplichtig bedrijfsongeval met letsel, de aansprakelijkheid en het claimen van een schadevergoeding. Neem contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74