Wat te doen bij een bedrijfsongeval

Weet u hoe te handelen bij een bedrijfsongeval? Jaarlijks raken nog steeds een te groot aantal medewerkers gewond op de werkvloer. Daarbij komt een aanzienlijk aantal om het leven tijdens de Ernstig bedrijfsongevaluitvoering van het werk. 

Vooral in de bouwsector vinden veel bedrijfsongevallen met dodelijke afloop plaats, maar ook in transport, handel en industrie is de kans op een dodelijk bedrijfsongeval hoger dan in andere sectoren. 

De impact van een bedrijfsongeval is enorm, voor het slachtoffer bij letsel, maar zeker ook voor mensen in hun omgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval bij volledige arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval. B&O Letselschade brengt u op de hoogte van de laatste cijfers en adviseert u wat te doen bij een (ernstig) bedrijfsongeval. Wij geven u antwoord op de vraag ‘Wat te doen bij een bedrijfsongeval?’.


UITGELICHT

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Als er op uw werk een bedrijfsongeval plaatsvindt, dan zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn om onmiddellijk ter plaatse in acht te nemen. Uiteraard is het in eerste instantie van cruciaal belang dat het slachtoffer eerste hulp krijgt en dat indien nodig de hulpdiensten worden ingeschakeld. Vervolgens zijn er nog een aantal belangrijke dingen die gedaan moeten worden:

 1. Na de eerste medische hulp te hebben toegepast, moet de werkgever of leidinggevende op de hoogte gebracht worden
 2. Verzamel getuigenverklaringen van collega’s. Als u daar zelf niet toe in staat bent, vraag een collega dit voor u te doen
 3. Indien een ambulance gebeld is of wanneer u een bezoek aan de huisarts brengt, krijgt u de medische zorg die u nodig heeft. Uw gezondheid staat voorop, uw letsel moet goed onderzocht worden!
 4. Schakel zo snel mogelijk de hulp in van een letselschade jurist

Bedrijfsongeval, hoe verder te handelen?

Na de eerste schrik, als u aan uw herstel bent toegekomen, zijn er nog een aantal zaken die u of uw letselschade jurist zal moeten nagaan voor een goed verloop van het traject na een arbeidsongeval. Hierbij kunt u denken aan:

 • Er moet worden nagegaan of er daadwerkelijk sprake is geweest van een bedrijfsongeval
 • Bekijk wat de oorzaak is geweest van het bedrijfsongeval
 • Controleer of uw werkgever de Arbeidsinspectie heeft ingeschakeld
 • Houdt vervolgens een logboek bij van alle kosten die u maakt en de gesprekken die u met experts voert die contact met u opnemen ten gevolge van het bedrijfsongeval. Houdt hier in bij:
  • Tijd, datum en plaats van het arbeidsongeval
  • Wat er precies is voorgevallen: wat was de situatie ter plaatse en hoe raakte u gewond?
  • Uw letsel (zichtbare verwondingen, maar ook pijn en klachten)
  • Wie waren getuige van het bedrijfsongeval?
  • Alle ziekenhuis- of doktersbezoeken
  • Uw schadeposten

De ervaren en betrokken letselschade juristen van B&O Letselschade kunnen zich dus geheel gratis voor uw zaak inzetten en ervoor zorgen dat u een optimale schadevergoeding zult ontvangen na een bedrijfsongeval. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!


Bedrijfsongevallen en de Arbowet

Volgens de Arbowet is een arbeids- of bedrijfsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een bouwlocatie of bij het werken aan de weg. Maar het is ook mogelijk dat dit plaatsvindt wanneer een werknemer onderweg is tijdens werktijd, zoals in het geval van een vrachtwagenchauffeur of een accountmanager onderweg naar een klant. 

Bedrijfsongevallen komen relatief vaker voor bij kleine bedrijven met minder dan tien werknemers. Daar zijn 67 mensen per 100.000 werknemers betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote bedrijven zijn dat er 46 en bij grote bedrijven 11. Het belangrijkste doel van de Arbowet is het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties op het werk. De wet geeft rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Over het algemeen is er sprake van een ernstig ongeval als het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis, wanneer er sprake is van blijvend letsel of als het slachtoffer overleden is aan de gevolgen.

Ongevallenonderzoek bij ernstige bedrijfsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen moeten volgens de Arbowet direct aan de Inspectie SZW gemeld worden. De Inspectie SZW registreert alle belangrijke informatie en bepaalt op basis daarvan of er een ongevallenonderzoek plaatsvindt. De Inspectie SZW stelt een ongevallenonderzoek in wanneer er sprake is van:

 • Een (vermoeden van een) meldingsplichtig arbeidsongeval
 • Het vermoeden dat het ongeval het gevolg is van een overtreding van de wettelijke voorschriften van de Arbowet

Bent u slachtoffer van een (ernstig) bedrijfsongeval en heeft u letselschade opgelopen? B&O Letselschade kan u geheel gratis juridisch bijstaan en zorgen voor een passende schadevergoeding


Een ongevallenonderzoek vindt zo snel mogelijk na de melding van het bedrijfsongeval plaats. De werkgever en de werknemers zijn verplicht volledig mee te werken aan het onderzoek van de inspectie en alle gewenste informatie hiervoor te verschaffen. Als er sprake is van overtreding van de wettelijke regels dan maakt de Inspectie SZW een boeterapport op. Daarin staan alle feiten die van belang zijn. De werkgever krijgt een boete en moet maatregelen treffen om een herhaling van ongevallen te voorkomen.
Als de wettelijke regels niet zijn overtreden dan krijgen de werkgever en het slachtoffer een ongevalsrapport. Het boeterapport speelt ook een rol als de werknemer of de werkgever na een ongeval gezondheidsschade of materiële schade wil verhalen op degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van het ongeval.
Bij zeer ernstige en dodelijke ongevallen bekijkt de Inspectie SZW of er sprake is van een strafbaar feit.

Impact van een bedrijfsongeval

Vaak zijn bedrijfsongevallen te wijten aan onveilig gedrag, onveilige arbeidsmiddelen en een toenemende werkdruk. Ook het aannemen van minder goed gekwalificeerde en opgeleide werknemers kan een verhoogd risico op toename van de arbeidsongevallen zijn. In de Nederlandse economie moet steeds sneller en efficiënter gewerkt worden met als gevolg meer onveilige situaties en meer ongelukken. 

De impact van een arbeidsongeval op het slachtoffer, op de naasten van het slachtoffer, op de collega’s en op de leidinggevende is vaak groot. Ook de bedrijfsresultaten zijn er niet bij gebaat: verzuim, kosten ter vervanging en mogelijk forse schadeclaims. Ongevallen voorkomen zou dan ook binnen een onderneming prioriteit moeten hebben. Niet enkel om aan wettelijke bepalingen te voldoen, maar juist om menselijk leed en hoge kosten te voorkomen.

Juridisch traject na een bedrijfsongeval

De juristen van B&O Letselschade vinden uw welzijn en uw herstel bij letselschade na een bedrijfsongeval van uitermate groot belang. Maar wat wij ook duidelijk in ogenschouw houden, is een goede verstandhouding met uw werkgever. De kans dat uw baas aansprakelijk is voor uw letselschade door een bedrijfsongeval is zeer groot. Hij of zij zal al uw hieruit voortkomende kosten in zo’n geval moeten vergoeden. Over het algemeen is hier een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor afgesloten. 

Onze specialisten houden zich voor u bezig met het goed afwikkelen van uw zaak met bijbehorende juridische rompslomp, communicatie met alle betrokken partijen en de vaststelling van een correcte en toereikende schadevergoeding. Als uw werkgever aansprakelijk is, doen wij dit zelfs geheel gratis voor u omdat hij of zij deze kosten ook zal moeten vergoeden of daarvoor verzekerd is. Zo kunt u zich gerust richten op een voorspoedig herstel van uw letselschade. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74