Zijn 30 km/u-wegen veiliger dan andere wegen?

30 km/uur wegU kent ze wel, wegen waar u maximaal 30 kilometer per uur mag rijden. Dit is vaak het geval in woonwijken in zogenoemde woonerven. De snelheidslimiet binnen dit gebied is ingesteld voor de algemene verkeersveiligheid. Hier bewegen zich namelijk veelal voetgangers en fietsers, de kwetsbare verkeersdeelnemers. Wat houdt zo’n 30 km/uur-gebied precies in? Wat zijn hier uw rechten en plichten als automobilist? En is het wel zoveel veiliger wanneer u 30 kilometer per uur in een woonerf rijdt? B&O Letselschade deed onderzoek en doet u verslag van de uitkomsten.

Gratis juridische hulp bij letselschade

Hoewel geluiden vanuit verkeersorganisaties om maatregelen roepen, is het 30 km/u-gebied in ons land relatief nog maar op kleine schaal toegepast. Toch is hier, net als op anders ingerichte wegen, de kans op een aanrijding niet te onderschatten. Juist omdat in een woonerf veel voetgangers en fietsers zijn en zich verplaatsen. Heeft u een aanrijding in een 30 km/u-gebied gehad en heeft u letselschade opgelopen? Dan wilt u uiteraard weten wie hierbij de aansprakelijke partij is en hoe de schadevergoeding geregeld zal worden. Een letselschade jurist biedt dan de helpende hand voor overzicht en een juiste afhandeling van uw eventuele schadeclaim. De aansprakelijke partij betaalt alle kosten, ook van uw juridische ondersteuning.

Wat zijn 30 km/uur-gebieden?

Een 30 km/u-gebied ligt meestal in de bebouwde kom en bestaat uit aaneengesloten wegen van verschillende ‘erftoegangen’. Hier geldt een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Zo’n gebied heeft een verblijfsfunctie, bijvoorbeeld wonen of winkelen, waar langzaam en gemotoriseerd verkeer zich gelijkwaardig begeven. Zo hebben fietsers vaak geen aparte fietspaden tot hun beschikking en zijn er in sommige gevallen ook geen gescheiden voetpaden. Om die reden moet de snelheid hier laag gehouden worden. Naast 30km/uur-gebieden zijn er ook op zichzelf staande 30km/uur-wegen. Deze liggen zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Kenmerken 30 km/u-wegen

De lage snelheid in een 30 km/u-gebied wordt vaak gerealiseerd door maatregelen aan het wegdek en op kruispunten, zoals drempels, plateaus en wegversmallingen. Doorgaand verkeer is in 30 km/u-gebieden over het algemeen niet welkom; het is met name bedoeld voor bestemmingsverkeer.

Het begin en einde van een 30km/uur-gebied moeten duidelijk herkenbaar zijn door een poortconstructie: met borden, ondersteund door een in- en uitritconstructie. Bij het verlaten van een 30km/uur-gebied moet aan al het andere verkeer voorrang worden verleend.

Verkeersveiligheid in een 30 km/u-gebied

De keuze voor de snelheid in 30km/uur-gebieden is in de eerste plaats uit verkeersveiligheidsoverwegingen. Een goed ingericht 30 km/u-gebied heeft, in vergelijking met 50km/uur-wegen, een positief effect op de verkeersveiligheid. Bij een maximum snelheid van 30 km/uur is de kans op een dodelijk ongeval erg klein. Toch vallen er in deze gebieden nog relatief veel slachtoffers, ongeveer 6% van het totaal aantal verkeersdoden. Hierbij gaat het vooral om fietsers en ouderen. Dit komt vermoedelijk omdat het gemotoriseerde verkeer er vaak (veel) sneller rijdt dan de limiet. Over het aantal ernstig verkeersgewonden op wegen met een 30km/uur-limiet en de ongevalsomstandigheden is geen recente informatie beschikbaar. Deze ongevallen worden nauwelijks nog door de politie geregistreerd.

30 km/u wegen

De relatie tussen botssnelheid en overlijdenskans van voetgangers bij een botsing met een personenauto, gevonden in enkele recente studies (Bron: SWOV)

Leeftijd verkeersdoden

Leeftijdsverdeling van verkeersdoden (periode 2014-2016) op 30km/uur-wegen (N=94) en 50km/uur-wegen (N=385), waarbij tijdelijke snelheidslimieten door bijzondere omstandigheden (zoals werk in uitvoering, wegafsluiting, ander ongeval of file) zijn uitgesloten. (Bron: IenW)

Daarnaast heeft een 30km/uur-limiet een gunstig effect op de leefbaarheid in deze gebieden: het geluidsniveau van het verkeer is lager, het veilig oversteken van de straat lukt beter en is vaak veiliger, de uitstoot van uitlaatgassen is lager.

Ongevallen op 30 km/u-wegen

Uit onderzoek, gebaseerd op politie-geregistreerde ongevallen, blijkt dat de meest voorkomende ongelukken op 30 km/u-wegen gebeuren tussen voetgangers en motorvoertuigen. Dit is in ongeveer 43% van de gevallen aan de orde. Als de voetganger een kind is, is dit zelfs 73%. De meest voorkomende toedracht bij fietsers die slachtoffer zijn geworden van een ongeval met een motorvoertuig is ‘geen voorrang verlenen’ door een van beide partijen (54%). Bij ruim 80% van de onderzochte ongevallen heeft de inrichting van de infrastructuur mogelijk een rol gespeeld.

Verkeersdoden 30 km/u

Vervoerswijze van verkeersdoden (periode 2014-2016) op 30km/uur-wegen (N=94) en 50km/uur-wegen (N=385), waarbij tijdelijke snelheidslimieten door bijzondere omstandigheden (zoals werk in uitvoering, wegafsluiting, ander ongeval of file) zijn uitgesloten. (Bron: IenW)

Veilig gevoel bij 30 kilometer per uur

Er zijn geen landelijke cijfers over de mate waarin mensen zich veilig of onveilig voelen in 30km/uur-gebieden. In het algemeen blijken gevoelens van onveiligheid vooral op te treden wanneer er veel snelheidsovertreders zijn. In 30 km/uur-gebieden treden die gevoelens ook op als er veel gemotoriseerd verkeer rijdt. In veel woonwijken zien bewoners snelheid als een probleem en vragen zij de gemeente om maatregelen te nemen. Het terugbrengen van de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur levert een aanzienlijke winst in veiligheid op. Hoe groter de vermindering van de rijsnelheid, hoe groter het veiligheidseffect is.

Gratis juridische hulp bij een verkeersongeval

Een aantal Nederlandse verkeersinstanties pleit al enige tijd voor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Het aantal zwaargewonden op 50 kilometerwegen neemt namelijk nog steeds toe en dat vindt men logischerwijs zorgwekkend. Toch zijn er ook verkeersdeskundigen die beweren dat deze oplossing alleen maar onze verkeersveiligheid ondermijnt. Hoe het ook zij, als u een ongeluk overkomt op een 30 of 50 km/u-weg en u heeft letselschade opgelopen, dan kunt u heel goed hulp gebruiken om de juiste wegen te bewandelen voor schadeloosstelling en aansprakelijkheid. De ervaren letselschade juristen van B&O Letselschade kunnen u hier goed bij helpen en zorgen voor een vlekkeloze juridische procedure met uiteindelijk een toereikende schadevergoeding. Is de andere partij aansprakelijk voor het ongeval? Dan betaalt u ons helemaal niets. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74