Letselschade woon-werkverkeer: zorgplicht en aansprakelijkheid voor de werkgever?

In het kort

  • De werkgever heeft een zorgplicht naar zijn werknemers bij een arbeidsongeval. Maar geldt de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid ook tijdens woon-werkverkeer?
  • Bij beroepsmatige deelname aan het verkeer of werk-werkverkeer zal een werkgevers in beginsel vaak aansprakelijk zijn voor de geleden letselschade. Maar bij woon-werkverkeer is dit complexer.
  • Wanneer het woon-werkverkeer 'niet-regulier' is, kan een werkgever toch aansprakelijk zijn voor de geleden schade. Denk hierbij aan het wegbrengen van een pakketje voor werk op de weg naar huis.
  • De werkgeversaansprakelijkheid bij woon-werkverkeer is echter een complexe zaak. Onze ervaren juristen kunnen inschatten of uw werkgever inderdaad aansprakelijk is en een schadevergoeding voor u claimen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

De werkgever heeft een zorgplicht naar zijn werknemers bij een arbeidsongeval. In veel gevallen is de werkgever daarbij ook aansprakelijk te stellen voor de daaruit voortvloeiende letselschade. Regelmatig is er onduidelijkheid over de vergoeding van schade veroorzaakt door deelname aan het verkeer tijdens werk. Want geldt de zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever nu ook voor een ongeluk tijdens woon-werkverkeer? B&O Letselschade zet alle regelingen en feiten op een rijtje en gaat daarnaast in op enkele uitzonderingen.

Gratis juridische hulp bij een verkeersongeval woon-werkverkeer

Als u een verkeersongeval tijdens uw werk krijgt, dan hangt het van verschillende factoren af of uw werkgever aansprakelijk is voor uw schade en letselschade. Gezien alle mogelijke situaties en omstandigheden kan dit een behoorlijk ingewikkelde gebeurtenis zijn waarbij u zelf door de bomen het bos niet meer ziet. Een verkeersongeval alleen al kan veel impact hebben op uw fysieke en mentale gesteldheid. Laat staan dat u ook het overzicht kan hebben wie waarvoor aansprakelijk te stellen is. Bij een dergelijk verkeersongeval is het daarom aan te raden een letselschade jurist in de arm te nemen. De letselschadejuristen van B&O Letselschade scheppen duidelijkheid voor u in deze ingewikkelde situatie. En indien een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval werken wij geheel gratis aan uw letselschadezaak.

Wat is zorgplicht van de werkgever?

Een ongeval tijdens werktijd, dus mogelijk ook een auto-ongeluk, noemen we een bedrijfsongeval en valt onder de werkgeversaansprakelijkheid. De werkgever moet dus schadevergoeding betalen, ofwel de letselschade van zijn werknemer vergoeden, indien deze bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, doordat:

  • De werkgever niet of niet voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen
  • De werkgever niet of niet voldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven en tevens geen controle heeft gehouden op naleving hiervan

We noemen dit de zorgplicht van de werkgever. Hij dient ervoor te zorgen dat zijn medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken. De werkgever moet zodoende tegen de gevaren die hem bekend zijn de vereiste maatregelen nemen. Deze zorgplicht is van groot belang omdat schending van deze verplichting het fundament vormt voor aansprakelijkheid van de werkgever voor de (letsel)schade die de werknemer daardoor lijdt.

Werk gerelateerde verkeersdeelname

Sommige werknemers begeven zich in verband met hun werkzaamheden vaak in het verkeer. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan sales managers, vrachtwagenchauffeurs of mensen die zorg aan huis bieden. Een veelvoorkomende discussie is wie aansprakelijk is voor eventuele (letsel)schade die de werknemer oploopt wanneer hij zich op de weg begeeft.

Er zijn grofweg drie verschillende vormen van (werk gerelateerde) verkeersdeelname te onderscheiden. ‘Woon-werkverkeer’ roept hierbij de meeste vragen op als het gaat om aansprakelijkheidskwesties.

  1. Beroepsmatige deelname aan het verkeer: de werkzaamheden bestaan hierbij uit het deelnemen aan het verkeer, zoals bij vrachtwagenchauffeurs. De zorgplicht van de werkgever berust over het algemeen op de veiligheid van het materiaal en de inachtneming van rusttijden.
  2. Werk-werkverkeer: De werknemer moet zich tijdens het werk tussen verschillende werkplekken verplaatsen, gaat op klantbezoek of moet een pakketje ergens afleveren. Dit kan worden aangemerkt als vervoer dat voortvloeit uit de verplichtingen van de arbeidsovereenkomst. Aansprakelijkheid voor letselschade kan dan in beginsel worden aangenomen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer.
  3. Woon-werkverkeer: Bij woon-werkverkeer ligt dit anders. Regulier woon-werkverkeer valt niet onder het bereik van de zorgplicht.

Aansprakelijkheid werkgever woon-werkverkeer

Betekent dit dat aansprakelijkheid van de werkgever in het traject woon-werk is uitgesloten? Dat is niet het geval, maar dan moet er wel sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen bepaalde situaties toch worden aangemerkt als ‘niet-regulier’ woon-werkverkeer, waardoor de aansprakelijkheid alsnog bij de werkgever kan liggen, zij het op een andere grondslag.

Een werkgever is in beginsel niet aansprakelijk voor schade van een werknemer door een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer. Maar dat kan anders zijn als dit vervoer gebeurt in het kader van de werkzaamheden. Dan kan de werkgever onder omstandigheden wel aansprakelijk zijn voor de niet door de verzekering gedekte schade, ook al is daarbij niet voldaan aan de vereisten van art. 7:658 BW (waarin de zorgplicht van de werkgever is geregeld). Daarvan is bijvoorbeeld sprake tijdens de reis van het bedrijf naar een andere (werk)bestemming, of andersom.

Woon-werkverkeer en vergoeding letselschade

Een praktijkvoorbeeld: een werknemer brengt met zijn eigen auto een pakketje weg en krijgt door eigen toedoen een aanrijding. De auto wordt total loss verklaard en de werknemer krijgt enkel de schade op grond van de dagwaarde deels vergoed. Ondanks een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van zijn auto voor dergelijke ritjes, vordert de werknemer de rest van de schade van zijn werkgever.

De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever in beginsel de schade moet dragen welke is toegebracht aan de eigendommen van de werknemer. Uitzondering hierop is als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de werknemer. Dat laatste was hier niet het geval: eigen schuld (aan de aanrijding) is nog geen opzet of bewuste roekeloosheid. Sterker nog: volgens de Hoge Raad zal de werkgever er rekening mee dienen te houden dat mensen bij de dagelijkse deelname aan het verkeer niet steeds de vereiste voorzichtigheid in acht zullen nemen.

Gratis juridisch advies bij letselschade woon-werkverkeer

Is uw werkgever mogelijk aansprakelijk voor uw letselschade tijdens (niet-regulier) woon-werkverkeer? Neemt u dan vrijblijvend contact op met de letselschade juristen van B&O Letselschade. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en uw situatie nader analyseren op haalbaarheid. Wij werken gegarandeerd gratis aan uw letselschadezaak indien wij uw werkgever inderdaad aansprakelijk kunnen stellen. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74