Verval van vergoedingsplicht bij fraude letselschade?

In het kort

  • Als u letselschade oploopt ten gevolge van een ongeval dan kunt u hiervoor een claim tot schadevergoeding indienen bij de aansprakelijke partij. Er zijn echter ook mensen die hier misbruik van maken en zich ten onrechte voordoen als slachtoffer of daadwerkelijke slachtoffers die een veel te hoge schadeclaim indienen.
  • Wanneer u letselschade oploopt dan is de veroorzaker daarvan, de aansprakelijke partij, verplicht om uw schade te vergoeden. Maar u hebt als slachtoffer niet alleen rechten: u hebt ook een schadebeperkingsplicht. U moet ervoor zorgen dat de schade niet onnodig hoog wordt en moet goed kunnen onderbouwen waarom u een bepaalde schadeclaim met de bijbehorende bedragen indient.
  • Wanneer een verzekeraar vermoedt dat u zich niet aan deze plichten houdt kan zij een onderzoek laten instellen. Wanneer wordt aangetoond dat er fraude wordt gepleegd, kunnen de gevolgen groot zijn. Zo kunt u geen of minder schadevergoeding ontvangen en kunt in de toekomst moeilijk een verzekering afsluiten.
  • Onze letselschadejuristen kunnen u helpen bij het goed onderbouwen van uw letselschadeclaim en het toetsen van de hoogte van uw schadevergoeding. Zo weet u zeker dat u zich aan de schadebeperkingsplicht houdt. Bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp aan u gratis.
  • Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als u letselschade oploopt ten gevolge van een ongeval dan kunt u hiervoor een claim tot schadevergoeding indienen bij de aansprakelijke partij. Er zijn echter ook mensen die hier misbruik van maken en zich ten onrechte voordoen als slachtoffer of daadwerkelijke slachtoffers die een veel te hoge schadeclaim indienen. Indien er aanwijzingen bestaan dat een benadeelde partij onterecht aanspraak maakt op een vergoeding van letselschade, dan kan de verzekeraar fraude vermoeden. Wat gebeurt er in zo’n geval? B&O Letselschade legt het u uit.

Gratis juridische expertise bij een ongeval

Bij letselschade door een ongeval is het in de meeste gevallen verstandig om hiervoor een letselschade specialist in te schakelen. Het kan hierbij namelijk om juridisch complexe situaties gaan waarbij u al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Om te voorkomen dat u, logischerwijs, fouten maakt en u hierbij uzelf te kort doet of verkeerde inschattingen maakt, raden wij u aan om te allen tijde juridische expertise in te roepen. De letselschade juristen van B&O Letselschade werken zelfs geheel gratis aan uw letselschade zaak indien wij voor u de andere partij aansprakelijk kunnen stellen.

Nadere informatie over vergoeding van letselschade

Hoogte van de letselschade vergoeding

Het bepalen van de letselschade na een ongeval met de bijbehorende schadevergoeding is erg ingewikkeld en hangt van vele factoren af. Omdat u als slachtoffer veel heeft geleden door het ongeval, zowel emotioneel als financieel, vindt u dat u recht heeft op een bepaalde hoogte compensatie voor uw schade. Dat is logisch, maar we kunnen niet negeren wat hierover in de wet is vastgelegd en dat kan anders zijn dan wat u verwacht. In een enkel geval moet zelfs een rechter er aan te pas komen om te bepalen wat de juiste hoogte van de schadevergoeding is.

De schade die voor vergoeding in aanmerking komt moet zodanig in verband staan met de gebeurtenis waarop uw aansprakelijkheid berust, dat deze als een gevolg van de gebeurtenis kan worden toegerekend. Het ‘hoe’ en ‘wat’ daarin kan precair zijn en anders worden geïnterpreteerd door u dan door de betrokken instanties.

Onderzoek bij vermoeden fraude

Als er aanwijzingen bestaan dat een slachtoffer van letselschade fraude pleegt, dan kan een verzekeraar hiernaar onderzoek doen of laten doen. Bij een dergelijk onderzoek wordt een ‘persoonlijk onderzoek’ uitgevoerd en kan men bijvoorbeeld de benadeelde observeren. Bij een persoonlijk onderzoek worden, na een feitenonderzoek, de gedragingen van de betrokkene onderzocht waarbij bijzondere onderzoeksmethoden en/of –middelen worden gebruikt. Hierbij zijn de bepalingen van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO) van toepassing. Deze geeft de beginselen aan die een verzekeraar in acht moet nemen bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek. Dit onderzoek kan namelijk een inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n). Deze gedragscode is ook van toepassing op particuliere onderzoeksbureaus die de persoonlijke onderzoeken uitvoeren in opdracht van een verzekeraar.

Uitzending van De Monitor (KRO/NCRV) over recherchebureaus en verzekeraars

Gevolgen bij verzekeringsfraude letselschade

Volgens de GPO houdt verzekeringsfraude in: “het opzettelijk misleiden van een verzekeraar bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de bedoeling om onrechtmatige verzekeringsdekking, -uitkering, -prestatie of -dienstverlening te krijgen”. Een vermoeden van fraude alleen is hierbij niet voldoende, de verzekeringsmaatschappij zal dit met bewijzen aannemelijk moeten maken. Er worden strenge eisen gesteld aan verzekeraars voor het instellen van een persoonlijk onderzoek.

Indien de verzekeraar in strijd met de GPO handelt, dan levert dit een onrechtmatige inbreuk op de levenssfeer van het slachtoffer op. Echter, als de verzekeraar rechtmatig heeft gehandeld en als blijkt uit het persoonlijke onderzoek dat er sprake is van verzekeringsfraude, dan ondervindt het slachtoffer hiervan drastische gevolgen:

  • Vaak zet de verzekeraar in zo’n geval de uitkering stop. De kosten van het onderzoek kunnen voor rekening van het beoogde slachtoffer komen
  • Op de lange termijn zal de verzekeringnemer op de zogenoemde ‘zwarte lijst’ komen te staan. Dit is een registratie in het Extern Verwijzingsregister van de Stichting Centraal Informatie Systeem. Hierbij moet men wel aan de voorwaarden voldoen dat de gedraging een bedreiging vormt voor de belangen van de verzekeraar. Ook moet voldoende vaststaan dat de verzekeringsnemer betrokken is bij die gedraging
  • Als gevolg van de vermelding op de ‘zwarte lijst’ zal de betrokkene geen of moeilijk verzekeringen af kunnen sluiten. Verzekeraars zullen aanzienlijk hoge premies eisen
  • De verzekeraar kan besluiten tot het doen van aangifte van fraude. Dit kan weer leiden tot strafrechtelijke sancties.

Veelal geldt dat bij aanvang van een schadedossier, of tijdens de afhandeling van schade, niet gelijk aan fraude wordt gedacht. Dat is niet gek aangezien voor het overgrote deel zeker wel schade wordt geleden na een ongeval. Desondanks is het niet vreemd dat er aandacht is voor mogelijke fraude, omdat dit wel degelijk voorkomt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er bij grofweg 10% van de schadekwesties sprake is van fraude, wat gelijk staat aan ongeveer 1 miljard euro. Slechts 30 miljoen euro wordt hiervan opgespoord. Afgezien van het maatschappelijke belang (hoogte premie voor andere verzekerden) bestaat er dus een financieel belang om mogelijke fraude in de gaten te blijven houden.

Letselschade expertise, geheel gratis bij aansprakelijkheid

Wanneer u letselschade oploopt dan is de veroorzaker daarvan, de aansprakelijke partij, verplicht om uw schade te vergoeden. Maar u hebt als slachtoffer niet alleen rechten: u hebt ook een schadebeperkingsplicht. U moet ervoor zorgen dat de schade niet onnodig hoog wordt. U moet goed kunnen onderbouwen waarom u een bepaalde schadeclaim met de bijbehorende bedragen indient. In bepaalde situaties kan de afhandeling van uw letselschade erg onoverzichtelijk worden en juridisch gezien behoorlijk complex. Echter, indien de andere partij aansprakelijk is voor het ongeval en uw letselschade dan heeft u recht op gratis juridische hulp. De tegenpartij draait namelijk ook op voor deze kosten. De letselschade juristen van B&O Letselschade kunnen dus geheel kosteloos aan uw letselschade zaak werken en zorgen voor een juiste afhandeling hiervan. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74