Interne klachtenregeling B&O Letselschade B.V.

 1. Nadat een cliënt heeft aangegeven niet tevreden te zijn met een onderdeel van de dienstverlening van ons kantoor, zal deze melding direct worden opgenomen in het door ons gehanteerde ‘klachtenregister’;
 2. In het klachtenregister nemen wij de gegevens op die nodig zijn voor een spoedige en zorgvuldige afwikkeling van de klacht;
 3. De klacht wijzen wij binnen een termijn van 3 werkdagen toe aan een ‘klachtbehandelaar’. Dat is iemand anders dan degene over wie geklaagd wordt of die – mogelijkerwijs – bij uw klacht betrokken is (geweest). De naam en functie van deze behandelaar wordt in het klachtenregister opgenomen;
 4. De klachtbehandelaar bevestigt de ontvangst van de klacht binnen uiterlijk 5 werkdagen nadat de klacht aan hem is toegewezen met een bevestigingsbrief aan klager en zal de klacht direct in behandeling nemen;
 5. Uitgangspunt is dat de behandeling van de klacht binnen uiterlijk 4 weken na dagtekening van de klacht, bij een eenvoudige klacht, en uiterlijk binnen 8 weken na dagtekening van de klacht, bij een klacht over een meer ingewikkelde kwestie, is afgewikkeld in de vorm van een gemotiveerd standpunt dat ook schriftelijk aan de klager is meegedeeld;
 6. Ingeval deze termijn niet haalbaar is, zal klager hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht worden met vermelding van de reden van vertraging;
 7. De behandeling van de klacht doorloopt de door ons kantoor gehanteerde standaard procedure;

De klachtbehandelaar:

 1. bestudeert het gehele dossier waarop de klacht betrekking heeft;
 2. hoort de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was voor het betreffende dossier van de klant;
 3. wint eventueel nadere informatie in bij de klager wanneer er onduidelijkheden zijn of ontbrekende informatie nodig is;
 4. beoordeelt het dossier en de nader verkregen informatie en bekijkt deze in verhouding tot de argumenten van klager;
 5. bespreekt eventueel het dossier met een ander binnen het kantoor als check op de eigen interpretatie of het voorlopige standpunt;
 6. formuleert het definitieve besluit en informeert klager per brief over dit besluit en de onderliggende argumentatie;
 7. neemt een kopie van deze brief op in het klachtenregister.
 8. De klachtbehandelaar neemt uiterlijk binnen twee weken na het verzenden van deze brief contact met de klager op om de brief waar nodig toe te lichten en na te vragen in hoeverre klager het eens is met het genomen besluit;
 9. Een verslag van dit gesprek wordt opgenomen in het klachtenregister.
 10. Indien klager akkoord gaat met het door de klachtbehandelaar genomen besluit wikkelt de klachtbehandelaar de klacht af conform de uitspraak. Hij bergt de stukken op in het klachtdossier en vermeldt dit in het klachtenregister. Hiermee is de klacht voor wat betreft de klager afgewikkeld;
 11. In geval de klager niet akkoord gaat met het besluit van de klachtbehandelaar, maakt deze hiervan aantekening in het klachtdossier en het klachtenregister. De klachtbehandelaar attendeert de klager op de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan NIS of NIVRE, zijnde de geschilleninstanties waarbij ons kantoor is aangesloten;
 12. Na ontvangst van een uitspraak van NIS of NIVRE de klachtbehandelaar verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële afwikkeling van de uitspraak;
 13. Iedere klacht bevat belangrijke informatie over de kwaliteit van de dienstverlening. Daarom wordt iedere klacht in detail binnen ons kantoor besproken om na te gaan welke verbeterpunten binnen onze organisatie of werkwijze wenselijk en/of noodzakelijk zijn.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74