Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Bewijslast en stelplicht werkgever na bedrijfsongeval

Een werknemer die bij een bedrijfsongeval schade heeft opgelopen, kan zijn of haar werkgever aansprakelijk stellen voor het ongeluk op de werkvloer. De bewijslast en stelplicht liggen dan doorgaans vooral bij de werkgever. Een werknemer geniet extra juridische bescherming bij een bedrijfsongeval. Het arbeidsrecht beschermt werknemers tegen uitbuiting, onveilige weersomstandigheden en regelt ook dat een bedrijf werknemers niet onterecht aansprakelijk kan stellen voor schade. In bijna alle gevallen is uw werkgever aansprakelijk voor het ongeval en de letselschade die daaruit voortkomt.

Wanneer heeft werkgever bewijslast en stelplicht?

Een werknemer die na een bedrijfsongeval een schadevergoeding eist, zal stellen dat de schade is ontstaan tijdens de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. Een werkgever zal hier tegenover kunnen stellen dat er geen schade is of dat de schade niet bij de uitoefening van het werk is ontstaan. De werknemer zal dan moeten bewijzen dat er wel schade is ontstaan en dat hij/zij deze schade tijdens het werk heeft opgelopen. Blijkt dat de werknemer de schade inderdaad heeft opgelopen terwijl hij/zij aan het werk was, dan komt de bewijslast en stelplicht bij de werkgever te liggen. De werkgever moet dan bewijzen dat hij zijn zorgplicht nakwam en er alles aan heeft gedaan om het ongeval te voorkomen.

Bewijslast en stelplicht bedrijfsongeval

Is er een bedrijfsongeluk gebeurd? Heeft zich een ongeval op de werkvloer voorgedaan? Bij arbeidsongevallen draait het altijd om de bewijslast. Zowel de werkgever als de werknemer moeten na een bedrijfsongeval bewijzen wat er is gebeurd. Er kan sprake zijn van normale bewijslast en van omgekeerde bewijslast. De bewijslast na een bedrijfsongeval telt zwaarder voor de werkgever dan voor de werknemer: de werknemer geniet juridische bescherming en de werkgever moet kunnen bewijzen dat hij aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan.

Soms blijft de toedracht van het bedrijfsongeval onduidelijk. In dat geval zal de werknemer slechts aannemelijk moeten maken dat er een verband is tussen de schade en werkzaamheden waarbij de werkgever de zorgplicht niet voldoende is nagekomen. Een voorbeeld is het oplopen van een beroepsziekte als RSI of gezondheidsklachten na langdurig werken met asbest.

> Meer over bewijslast bedrijfsongeval

Zorgplicht werkgever

De zorgplicht speelt een belangrijke rol als het gaat om de bewijslast en stelplicht van een werkgever na een bedrijfsongeval. Een werkgever dient rekening te houden met verschillende voorwaarden waaraan het bedrijf moet voldoen: werkgevers hebben een wettelijk bepaalde zorgplicht. Zorgplicht houdt algemeen gezegd in dat een bedrijf alle voorzorgsmaatregelen moet nemen om ongevallen te voorkomen. Welke maatregelen dit precies zijn, is afhankelijk van de werkzaamheden binnen het bedrijf en onder welke omstandigheden er gewerkt wordt. Ook dient een werkgever op de hoogte te zijn van zogenoemde voorzienbare gevaren die zich tijdens werkzaamheden op de werkvloer kunnen voordoen.

> Meer over werkgeversaansprakelijkheid

Vragen rond bewijslast en stelplicht

De volgende vragen zijn van belang als een werkgever na een bedrijfsongeval te maken krijgt met bewijslast en stelplicht:

 • Wijst de schade van het bedrijfsongeval op roekeloos handelen van de werknemer?
 • Kan het zijn dat het bedrijfsongeval is ontstaan doordat er sprake was van opzet bij de werknemer?
 • Heeft de werkgever in alle opzichten aan de zorgplicht voldaan?
 • Kan de werkgever bewijzen dat de schade ook zou zijn ontstaan als wel aan de zorgplicht was voldaan?
 • Zijn er feiten die erop wijzen dat de werkgever niet tekort is geschoten waar het de zorgplicht betreft?

Bewijslast van werknemer na bedrijfsongeval

Een werknemer kan bij een bedrijfsongeval materiële en immateriële schade oplopen en daarvoor een schadevergoeding van zijn werkgever eisen. De zwaarste bewijslast na een bedrijfsongeval ligt bij de werkgever. Maar ook de werknemer moet een aantal zaken kunnen bewijzen. De volgende vragen zijn van belang voor de werknemer:

 • Kan de werknemer bewijzen dat hij of zij schade heeft opgelopen als gevolg van het bedrijfsongeval?
 • Kan de werknemer aantonen dat er verband is tussen de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden en de schade?

De werkgever kan stellen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. De werknemer die dit bestrijdt, moet zijn of haar standpunt voldoende concreet kunnen motiveren. Hieraan mogen echter niet zulke hoge eisen worden gesteld dat afbreuk wordt gedaan aan de wettelijk bepaalde bescherming die een werknemer geniet.

Wetsartikelen rond bewijslast bedrijfsongeval

Als het gaat om de stelplicht en bewijslast van een werkgever na een bedrijfsongeval, is met name artikel 658 BW van belang. In dit wetsartikel staat onder meer:

 • De werkgever is verplicht maatregelen te treffen en instructies te geven die voorkomen dat de werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden.
 • De werkgever is aansprakelijk voor schade die werknemers bij de uitoefening van werkzaamheden lijden, tenzij de werkgever aantoont dat de hierboven genoemde verplichtingen zijn nagekomen.
 • De werkgever is niet aansprakelijk voor het bedrijfsongeval als de schade vooral het gevolg is van opzet of bewust roekeloos handelen van de werknemer.
 • Een werkgever heeft stelplicht en bewijsplicht: hij of zij dient te stellen en zonodig te bewijzen dat hij aan de eerder genoemde verplichtingen heeft voldaan en dient ter onderbouwing voldoende concrete feitelijke gegevens aan te voeren.

> Wet- en regelgevingen omtrent bedrijfsongevallen

De regelgeving rond bewijslast en stelplicht van een werkgever na een bedrijfsongeval is een complexe juridische aangelegenheid. Zowel bedrijven als werknemers doen er goed aan zich na een bedrijfsongeval te laten vertegenwoordigen door een erkende letselschade specialist. Wij helpen u graag verder. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor een eerste, gratis advies.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen