Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongeval zonder getuigen

Een bedrijfsongeval is vaak heftig voor alle betrokkenen: het slachtoffer, maar ook collega’s en de werkgever. In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk, dus heeft het slachtoffer gelukkig niet veel omkijken naar de financiële gevolgen van het ongeval. Maar is dat ook zo als er geen getuigen aanwezig waren die de toedracht kunnen onderbouwen? Kan de werkgever alsnog aansprakelijk gesteld worden voor een bedrijfsongeval zonder getuigen? B&O Letselschade legt u uit hoe het zit met bewijslast bij een bedrijfsongeval en het aantonen van werkgeversaansprakelijkheid.

Gratis juridische hulp bij een bedrijfsongeval

Bent u betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval en wilt u weten of uw letselschade vergoed kan worden door uw werkgever? Uw baas heeft een zorgplicht voor zijn personeel onder werktijd. De kans is dus groot dat uw werkgever aansprakelijk gesteld kan worden en hij zijn verzekering hier op aan zal kunnen spreken. De letselschade juristen van B&O Letselschade kunnen dit vrijblijvend voor u uitzoeken en u voorzien van advies. Mocht blijken dat er inderdaad sprake is van werkgeversaansprakelijkheid dan werken wij geheel gratis aan uw letselschadezaak. Wij staan u dan gegarandeerd kosteloos bij van begin tot eind zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.

Nadere informatie over bewijslast bij een bedrijfsongeval

Zorgplicht van de werkgever

Een werkgever heeft volgens de wet een zorgplicht naar zijn personeel. Dit houdt in dat hij alle voorzorgsmaatregelen moet nemen om ongevallen en letsel bij zijn werknemers te voorkomen. Welke maatregelen dit precies zijn, is afhankelijk van de werkzaamheden binnen het bedrijf en onder welke omstandigheden er gewerkt wordt. In de bouw gelden bijvoorbeeld heel andere standaarden dan voor werknemers op kantoor. Daarnaast dient de werkgever op de hoogte te zijn van zogenaamde voorzienbare gevaren die zich tijdens werkzaamheden kunnen voordoen op de werkvloer. Concreet betekent dit dat de zorgplicht en dus de werkgeversaansprakelijkheid van toepassing is op het zorgvuldig en juist inrichten van de werkplek, het verschaffen van deugdelijke beschermingsmiddelen en het geven van duidelijke instructies.

Bewijs bedrijfsongeval en werkgeversaansprakelijkheid

Heeft de werkgever zich niet aan de zorgplicht gehouden en loopt een werknemer als gevolg hiervan letselschade op? Dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid en zal hij opdraaien voor de kosten van zowel materiële als immateriële schade. Vaak is een werkgever hiervoor verzekerd en zal zijn verzekering de letselschadebedragen uitbetalen aan het slachtoffer van het bedrijfsongeval.

In veel gevallen is het helder: een bedrijfsongeval vindt plaats binnen werktijd, vaak binnen de muren van het bedrijfsgebouw en wordt gezien door collega’s of andere betrokkenen. Dan is de situatie duidelijk te analyseren en kan worden geconcludeerd of de werkgever zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden. De zorgplicht speelt dus een belangrijke rol als het gaat om bewijslast en stelplicht na een bedrijfsongeval. Deze laatstgenoemden liggen doorgaans bij de werkgever.

Bedrijfsongeval zonder getuigen

De werkgever moet bij een bedrijfsongeval aan kunnen tonen dat hij zich wel degelijk aan de zorgplicht heeft gehouden en er alles aan gedaan heeft om letsel bij zijn personeel te voorkomen. Maar hoe zit dit als er een bedrijfsongeval gebeurt waarvan niemand getuige is geweest? Liggen deze plichten dan bij de werknemer zelf? Wat in zo’n situatie vaak onoverkomelijk is, is discussie tussen werknemer en werkgever over het gebeurde en wie hier verantwoordelijk voor is. De werkgever kan zich tegen zijn werkgeversaansprakelijkheid verweren door te verklaren dat er helemaal geen sprake is van letselschade of dat de letselschade niet is ontstaan op de werkvloer of tijdens werktijd. In zo’n geval ligt de bewijslast vaak bij de werknemer en zal hij moeten aantonen dat dit wel degelijk onder de aansprakelijkheid van de werkgever valt. Zonder getuigen van het bedrijfsongeval kan dit erg lastig zijn.

Daarnaast blijkt uit de praktijk dat de werkgever niet altijd aansprakelijk is voor letselschade bij een bedrijfsongeval. Als er aantoonbaar aan alle wettelijke voorzorgsmaatregelen is voldaan, kan het zijn dat werkgeversaansprakelijkheid wordt afgewezen. Dit is vaak het geval indien de werknemer roekeloos gedrag heeft vertoond of het bewust negeren van veiligheidsinstructies te verwijten valt. Zonder getuigen kan het voor het slachtoffer een lastig verhaal zijn om dit te weerleggen, met als gevolg een discussie tussen werkgever en werknemer of wellicht zelfs een arbeidsconflict.

Uitspraak rechter werkgeversaansprakelijkheid

Dit was ook aan de orde tijdens een rechtszaak welke eind vorig jaar bij het Hof voorkwam. De werknemer stelde hierbij dat hem een bedrijfsongeval was overkomen waardoor hij letsel opliep aan zijn pols. Hierbij waren geen getuigen aanwezig. De werkgever betwistte dat dit letsel op het werk was ontstaan. De rechter heeft tijdens de rechtszaak een aantal conclusies getrokken en besloten dat de werknemer dient te stellen en zo nodig te bewijzen dat hij de schade heeft geleden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Vervolgens was het aan de werkgever om te bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Uiteindelijk is er voldoende aannemelijk gemaakt dat de werknemer een bedrijfsongeval is overkomen aangezien de geleden schade binnen enkele uren is vastgesteld door een onafhankelijk arts. Dat niemand het ongeval heeft gezien of dat de werknemer geen zichtbaar letsel had en dat hij direct na het ziekenhuisbezoek weer aan het werk is gegaan, maakte volgens de rechter niet uit voor de werkgeversaansprakelijkheid. Het Hof heeft een schending van de zorgplicht van de werkgever geconstateerd en roekeloosheid van de werknemer uitgesloten. Er is geen enkel bewijs dat er sprake zou zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Deze uitspraak is in lijn met eerdere jurisprudentie.

Kosteloze juridische expertise bij bedrijfsongeval

Een werknemer geniet extra juridische bescherming bij een bedrijfsongeval. Het Nederlandse arbeidsrecht beschermt werknemers tegen onveilige werkomstandigheden en regelt daarbij dat een bedrijf zijn werknemers niet onterecht aansprakelijk kan stellen voor schade. In bijna alle gevallen is uw werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval en de letselschade die daaruit voortkomt. B&O Letselschade kan u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand verlenen bij een bedrijfsongeval indien uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade. Onze letselschade juristen zijn gespecialiseerd in het claimen van dergelijke schadevergoedingen en hebben oog voor een gezonde arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74