Causaal verband bij whiplash

In het kort

  • Het aantonen van een causaal verband tussen klachten en een ongeval zijn een belangrijk onderdeel van het toekennen van een schadevergoeding. Een slachtoffer moet kunnen aantonen dat zijn of haar klachten een gevolg zijn van het ongeval waar de andere partij aansprakelijk voor is.
  • Bij een gebroken been is de causaliteit vaak eenvoudig aan te tonen. Bij whiplashklachten kan dit lastiger zijn. Want zijn de whiplashklachten voortgekomen uit het ongeval of had het slachtoffer daarvoor ook al symptomen die hier op lijken?
  • Zonder medische grondslag kan echter op juridische wijze de gezondheidsschade worden vastgesteld en toegekend aan het ongeval. In principe hoeft het slachtoffer ‘slechts’ aannemelijk te maken dat er sprake is van klachten als gevolg van het ongeluk. Dat deze klachten bestaan uit whiplashklachten is verder niet zo zeer van belang. Juridisch dient te worden aangetoond dat de klachten niet worden geveinsd, maar echt zijn.
  • Het juridische traject kan door het aantonen van deze causaliteit lang en complex zijn. Onze ervaren letselschadejuristen helpen u hier graag bij. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Het grootste deel van de letselschadezaken komt voort uit verkeersongevallen, waaruit veelal whiplashklachten ontstaan. Wanneer niet overtuigend medisch en juridisch onderbouwd kan worden dat er sprake is van klachten of beperkingen als gevolg van het verkeersongeval, kan er veel discussie ontstaan bij het verhalen van de letselschade bij de tegenpartij. Hoe kunt u als slachtoffer dan aantonen dat de whiplash het directe gevolg is van het ongeval, oftewel hoe toont u het causaal verband aan? B&O Letselschade heeft hier de nodige ervaring in en legt het u graag uit.

Gratis juridische hulp bij whiplash

Indien u van achteren bent aangereden door een andere auto, dan is de kans heel groot dat de andere partij aansprakelijk kan worden gesteld voor uw letselschade. In dat geval heeft u recht op onze gratis juridische bijstand. Heeft u hierbij een whiplash opgelopen? Dan zetten wij alles op alles om hard te maken dat uw klachten voortkomen uit de aanrijding en claimen voor u de maximaal haalbare schadevergoeding.

Nadere informatie over aansprakelijkheid bij whiplash na een ongeluk

Wat is causaal verband?

Met causaal verband wordt bedoeld dat een gebeurtenis het directe gevolg is van een andere gebeurtenis (oorzaak en gevolg). Men noemt dit causaliteit. Het causaal verband betreft eigenlijk een zogenoemde oorzaak-gevolg relatie. Is het letsel het gevolg van het ongeval en kan de tegenpartij hier dus aansprakelijk voor worden gesteld? Met andere woorden, door welke oorzaak is bepaalde letselschade ontstaan? Is de whiplash hier aantoonbaar het gevolg van? Overall kan men stellen dat causaal verband aanwezig is wanneer de desbetreffende schade niet zou zijn geleden zonder het ongeval dat hieraan vooraf ging.

Causaal verband en whiplash

Letselschade die u heeft opgelopen, zoals whiplash, komt enkel voor schadevergoeding in aanmerking als deze is veroorzaakt door een andere partij die hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Over het geheel genomen kan het causaal verband gelijk helder zijn, maar bij whiplash is dit lang niet altijd het geval. Bij ongevallen met whiplash kan het onduidelijk zijn waardoor deze letselschade precies is ontstaan en dus op wie deze schade verhaald kan worden en in hoeverre deze vergoed zal moeten worden. Want zijn de whiplashklachten voortgekomen uit het ongeval of had het slachtoffer daarvoor ook al symptomen die hier op lijken?

Een whiplash slachtoffer moet bewijs leveren dat er een causaal verband is tussen de schade en de gedraging van de andere partij die het ongeval veroorzaakt heeft. Ook als hier geen twijfel over is en de tegenpartij kan inderdaad aansprakelijk gesteld kan worden, dan is causaal verband alsnog van belang wanneer de hoogte van de schadevergoeding ter discussie staat. De wet zegt namelijk, dat enkel schade kan worden geclaimd die ‘in zodanig verband’ staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis, dat deze schade vergoed moet worden. Er wordt daarbij gekeken naar onder meer de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade.

Wanneer u bij een ongeval een gebroken been oploopt, zal het causaal verband vrij snel vast te stellen zijn. Bij een whiplash ligt dit in veel gevallen helaas anders. Dit komt door de aard van de schade en doordat er een verschil zit tussen de medische en de juridische benadering van de causaliteit.

Medische causaliteit

Veel personenschadezaken die voor de rechter komen gaan over whiplash. Dit is niet alleen omdat uit ongeveer een derde van de verkeersongevallen in Nederland whiplashslachtoffers voortkomen. Whiplash zaken leiden in de personenschadepraktijk daarnaast tot veel discussie omdat bij een substantieel deel van de gevallen medisch bewijs ontbreekt. Deze zaken wordt dikwijls voor de rechter gebracht om de discussie te doorbreken en alsnog tot een schadevergoeding te komen.

De tegenpartij brengt vaak het standpunt naar voren dat er medisch gezien niets kan worden vastgesteld over de klachten, deze zijn niet ‘medisch objectiveerbaar’. De tegenpartij wil in zo’n geval vaak medische onderbouwing zien van het slachtoffer. Is dit niet mogelijk, dan zullen zij vaak niet bereid zijn een schadevergoeding te betalen.

Juridische causaliteit

Zonder medische grondslag kan echter op juridische wijze de gezondheidsschade worden vastgesteld en toegekend aan het ongeval. Dat er een medische verklaring ontbreekt, hoeft voor het vaststellen van het juridisch causaal verband niet doorslaggevend te zijn. In principe hoeft het slachtoffer ‘slechts’ aannemelijk te maken dat er sprake is van klachten als gevolg van het ongeluk. Dat deze klachten bestaan uit whiplashklachten is verder niet zo zeer van belang. Juridisch dient te worden aangetoond dat de klachten niet worden geveinsd ofwel dat er sprake is van een geloofwaardig klachtenpatroon.

Doorslaggevend voor het aannemen van juridische causaliteit lijkt te zijn:

  • dat aanrijdingen volgens de rechter niet zelden leiden tot whiplashklachten
  • dat het geuite klachtenbeeld van de whiplash past bij een klachtenpatroon dat kan ontstaan door aanrijdingen
  • dat er geen hoge eisen mogen worden gesteld aan het leveren van bewijs van het bestaan van moeilijk zichtbaar letsel
  • dat het slachtoffer vóór het ongeval geen vergelijkbare klachten had en dat er geen andere oorzaak dan het ongeval voor de klachten kan worden aangewezen.

Gratis juridische hulp bij whiplash

Het juridische traject dat u ingaat bij een whiplash door een aanrijding kan langdurig zijn. Dit is zeker het geval als de tegenpartij de aansprakelijkheid niet wil erkennen en vraagtekens plaatst bij de oorzaak van de whiplashsymptomen of misschien zelfs wel bij de symptomen zelf. Wij raden u daarom ten stelligste aan om bij whiplashklachten door een ongeval altijd een letselschade specialist in de arm te nemen. Indien de andere partij aansprakelijkheid zal moeten erkennen, staan onze letselschade juristen en experts u gegarandeerd kosteloos bij. Wilt u gebruik maken van onze gratis juridische expertise? Neemt u dan contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74