Arbeidsongeschikt na een ongeval?

U krijgt een ongeval en raakt arbeidsongeschikt, wat nu? Waarschijnlijk wilt u zo snel mogelijk herstellen van uw leed. ‘Gelukkig’ is dat niet alleen uw wens. Uw werkgever, verzekeraars en de overheid zien u ook graag snel terugkeren op uw werkplek. Leuker kunnen ze het u daarbij niet maken, vaak wel lastiger. Want arbeidsongeschiktheid is een heet hangijzer en de (financiële) belangen voor alle betrokken partijen zijn groot. Zeker als u bedenkt dat op elk denkbaar moment ruim 10% van de werkzame beroepsbevolking arbeidsongeschikt is. Dan kan complexe wet- en regelgeving natuurlijk niet achterwege blijven. Wat betekent dit voor u?

Als u na een ongeval (langdurig) arbeidsongeschikt raakt, is de kans groot dat u op enig moment behoefte heeft aan mensen die met u meekijken of u krijgt waar u recht op heeft. De regelingen rondom arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en behoud van uw inkomen zijn namelijk ingewikkeld. Bij een ongeval tijdens werktijd bestaat daarnaast een werkgeversaansprakelijkheid voor uw letselschade. Dan is uw werkgever, naast loondoorbetaling, ook gehouden uw schade te vergoeden.

De ervaren letselschade juristen van B&O Letselschade kunnen u begeleiden als u meer inzicht wilt hebben in uw rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeluk. Wij helpen u graag, dus bel ons dus voor een gratis advies.

De loondoorbetalingsverplichting van de werkgever

Als u in loondienst werkt bent u verplicht verzekerd tegen inkomensverlies uit arbeidsongeschiktheid op grond van de WIA. De wetgever is zo vrij geweest uw werkgever in eerste instantie voor de loonkosten te laten opdraaien. Dit is ook het geval als u arbeidsongeschikt wordt door uw perfect getimede, maar slecht uitgevoerde sliding op het voetbalveld. Ook dan is uw werkgever de aangewezen partij om gedurende maximaal 2 jaar 70% van uw laatstverdiende loon door te betalen. Het eerste jaar geldt daarbij een het minimumloon als ondergrens.

Afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst of CAO kan het zijn dat uw werkgever uw loon moet aanvullen tot 100 procent. Voor het bepalen van de hoogte van de uitkering wordt uw loon berekend op basis van uw maximale bruto dagloon, inclusief vakantietoeslag en eventuele overige loon verhogende factoren (structureel overwerk, bonusregelingen).

Verplichte re-integratie: voor wat hoort wat

De driedubbele botbreuk die u opliep bij uw onfortuinlijke sliding speelt u langer parten dan u dacht en u maakt zich enige zorgen dat u de marathon van Rotterdam niet haalt dit jaar. En dat voor iemand die professioneel marathonloper is (en kennelijk amateur voetballer). U krijgt weliswaar uw loon doorbetaald, maar voor niets gaat de zon op.

Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid rust de plicht op u en uw werkgever om u aan het werk te krijgen of te houden. Dat kan uw eigen werk zijn, maar ook passend werk als de eigen functie (tijdelijk) niet kan worden uitgevoerd. Wat volgt is een traject waarin u samen met de bedrijfsarts, de werkgever en eventueel een verzuimregisseur steeds kijkt naar uw arbeidsmogelijkheden. Dat kan variëren van minder uren in dezelfde functie tot een ander beroep bij een ander bedrijf. Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt, worden uw re-integratie verplichtingen zwaarder. Een belangrijke voorwaarde om recht te hebben op loondoorbetaling is een actieve medewerking aan uw herstel.

Meer informatie over het stappenplan bij re-integratie leest u ook op de website van het UWV.

Langer dan twee jaar arbeidsongeschikt

Bent u na twee jaar (104 weken) nog steeds arbeidsongeschikt, dan kunt in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV toetst dan uw arbeidsvermogen op basis van de ingewikkelde wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Op grond van de WIA bepaalt het UWV hoe arbeidsongeschikt u nu eigenlijk bent. Ze kijken of u voldoet aan de criteria voor een uitkering en of u voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd. Bij deze medische indicatie wordt ook gekeken naar de duurzaamheid van uw arbeidsongeschiktheid. De keuring van het UWV kan leiden tot de volgende uitkomst:

  1. Volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Indien u een loonverlies heeft van minimaal 80% van uw laatste loon en de kans op herstel minimaal is, kunt u een IVA-uitkering aanvragen (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).
  2. Gedeeltelijke of tijdelijke arbeidsongeschiktheid. In het geval dat u een loonverlies heeft van 35% tot 80%, komt u in aanmerking voor een WGA-uitkering (werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Ook als u maar maximaal 20% kunt verdienen van uw oude loon, maar de arbeidsongeschiktheid tijdelijk is, kunt u beroep doen op een WGA-uitkering.
  3. Niet arbeidsongeschikt = geen uitkering. Hiervan is sprake als u meer dan 65% arbeidsgeschikt wordt verklaard.

Zie ook het Nibud voor meer informatie over de diverse uitkeringen.

Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid

Voor zzp’ers is het juridische verhaal bij arbeidsongeschiktheid een stuk simpeler. Dat is er niet. Zelfstandigen vallen niet onder de WIA en ze hebben geen van de rechten en plichten die werknemers hebben. Voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering dienen ze een particuliere verzekering af te sluiten.

Maar schade die een onverzekerde zzp’er oploopt bij de uitvoering van een opdracht kan soms wel worden verhaald op de opdrachtgever. Goed werkgeverschap aan de kant van de opdrachtgever kan ook gelden voor ingehuurde krachten. In bijzondere gevallen kan een opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor schade die de ingehuurde kracht lijdt. Daar valt verlies van inkomen ook onder. Dit kan zelfs voor schade die bij ongelukken in het verleden is opgelopen (verjaarstermijn van 5 jaar).

Schakel tijdig advies in na een ongeval

Na een ongeval kunt u in meer of mindere mate arbeidsongeschikt raken. Een ongeluk brengt, naast lichamelijke schade, vaak ook financiële schade met zich mee. Dat kan schade zijn die niet altijd voor uw rekening (of verzekering) hoeft te komen.

Het is daarom verstandig op tijd hulp in te schakelen om te voorkomen dat u met onnodig inkomensverlies of niet-vergoede schade blijft zitten als gevolg van een ongeval. Wij kijken graag met u mee. En kan een andere partij aansprakelijk worden gesteld, dan komen de kosten van onze letselschadejuristen zelfs geheel voor rekening van de andere partij. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek en laat u informeren over uw mogelijkheden.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74